دوره و شماره: دوره 21، شماره 6، مهر و آبان 1398 
4. مفهوم شناسی اضطراب زیرآستانه ( اضطراب غیر بالینی) : روش «تئوری داده بنیاد»

صفحه 369-377

سمیرا فولادچنگ؛ سیده راضیه طبائیان؛ هادی بهرامی احسان