نقش آسیب‌های شناختی در رفتار جنسی پرخطر مردان با سوء مصرف مزمن مت آمفتامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22038/jfmh.2019.14817

چکیده

مقدمه: اثرات فوری مصرف مت آمفتامین بر رفتار جنسی پرخطر کاملاً مشخص است اما در مورد اثرات مصرف مزمن مت آمفتامین و آسیب‌های شناختی ناشی از آن بر رفتار جنسی پرخطر اطلاعات اندکی وجود دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اختلال در عملکردهای شناختی بر رفتار جنسی پرخطر مردانی با سوء مصرف مزمن مت آمفتامین انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی است. جامعه آماری شامل تمام مردان مصرف کننده مت آمفتامین بود که در کمپ‌های ترک اعتیاد شهر تهران اقامت داشتند. از بین این جامعه نمونه‌ای به حجم 300 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از آزمون پردازش سریع اطلاعات دیداری، آزمون ترایل میکینگ و پرسشنامه رفتار جنسی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها بر مبنای آزمون‌های همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که توجه پیوسته (05/0>P، 13/0-=r) و کنترل توجهی (01/0>P، 17/0=r) با رفتار جنسی پرخطر همبستگی معناداری دارند. معادله رگرسیون به کار رفته جهت پیش بینی رفتار جنسی پرخطر از روی عملکردهای شناختی معنادار بود (01/0>P، 16/6=F). توجه پیوسته (05/0>P، 58/2-=t) و کنترل توجهی (01/0>P، 54/3=t) نقش معناداری در پیش بینی رفتار جنسی پرخطر داشتند.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که آسیب شناختی و رفتار جنسی پرخطر در مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین بسیار متداول است و بخش از رفتار جنسی پرخطر در این گروه از افراد از آسیب­های شناختی آن‌ها ناشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها