مفهوم شناسی اضطراب زیرآستانه ( اضطراب غیر بالینی) : روش «تئوری داده بنیاد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات زیرآستانه، هر چند که تشخیص بالینی دریافت نمی کنند ولی منجر به نقص عملکرد در افراد می شوند، اضطراب زیرآستانه یکی از انواع اختلالات زیرآستانه است؛ دستیابی به مفهومی نسبتا فراگیر، کامل و جامع از «اضطراب زیر آستانه» مقدمه ی تشخیص و درمان خواهد بود. بدین منظور به بررسی تمامی پژوهش های مرتبط با اضطراب زیرآستانه در سال های اخیر پرداخته شد.
روش کار: پژوهش حاضر کیفی و به طور خاص با روش "تئوری داده بنیاد" انجام گرفت. در این روش یافته های حاصل از پژوهش ها در سه مرحله ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نکته برداری شده و در نهایت به مدلی فراگیر و نسبتا جامع از این اختلال دست یافته شد.
یافته­ها : اضطراب زیرآستانه در مدل یک اختلال تبیین شد که شامل سیر تحول و جنسیت، عوامل خطرساز، نرخ شیوع، نشانگان تشخیص، هم ابتلایی و تشخیص و درمان است.
نتیجه­گیری: اگر چه مدت زمان و شدت علائم تشخیصی در اضطراب زیرآستانه، بیان کننده ی اختلال اضطراب نیست، اما از آن جهت که پیش بینی کننده ی احتمال ابتلا به "اختلال کامل"، "خودکشی" و "مشکلات جسمی" است، نیازمند پیشگیری و مداخله می باشد.

کلیدواژه‌ها