اثربخشی مداخله‌آموزش مثبت‌نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

 مقدمه: روان­شناسی مثبت نوعی از روان­شناسی است که هدف اصلی آن تمرکز کردن بر موضوعی فراتر از بیماری ها و ناتوانی­ها می­باشد. بر خلاف روش­های دیگر که بر مشکلات و نقاط ضعف تمرکز دارند این روش بر احساسات مثبت و زندگی با کیفیت متمرکز است. این تحقیق به منظور تعیین اثربخشی مداخله­آموزش مثبت­نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و  پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش بالینی بر روی دانش آموزان دختر در دوره متوسطه شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 94-95 اجرا شده است. گروه آزمون (15 نفر) و گروه شاهد (15 نفر) از دو مدرسه دخترانه این شهرستان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و با روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمون 14 جلسه تحت آموزش مثبت­­نگر قرار گرفتند. بعد از مداخله، هر دو گروه پرسشنامه های شادکامی آکسفورد­، افسردگی بک، رضایت تحصیلی هوبنر را تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری آزمون شدند.
یافته­ها: مداخله مثبت نگر بر شادکامی (005/0=p )، افسردگی (037/0=p ) و پیشرفت تحصیلی (031/0=p )به طور معنادار اثر داشت، ولی بر رضایت تحصیلی اثر معنادار نداشت (058/0=p ).
 نتیجه­گیری : مداخله مثبت نگر راهکار مناسبی برای افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی و کاهش افسردگی در دانش آموزان است. 

کلیدواژه‌ها