بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، گروه روانشناسی ،تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه فرهنگیان، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه، از زنان استان البرز و تهران (گروه اول مادران تک‌فرزند و گروه دوم مادران دارای دو فرزند و بیشتر)، 384 نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر بود. داده‌ها با شاخص‌های آمار استنباطی به روش همبستگی پیرسون و نیز رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب مادران با تعداد فرزندان رابطه مثبت وجود دارد (0/118=R)؛ و متغیر تعداد فرزند تقریباً 4/1 درصد از واریانس اضطراب مادران را پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، توجه بیشتر مسئولین و متصدیان عرصه تعلیم و تربیت و سلامت کشور را در زمینه اضطراب و تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی نشان می‌دهد تا  بتوان دغدغه‌های جانبی حاصل از تعداد فرزند بیشتر را کاهش داد.  

کلیدواژه‌ها