بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، گروه روانشناسی ،تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه فرهنگیان، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه، از زنان استان البرز و تهران (گروه اول مادران تک‌فرزند و گروه دوم مادران دارای دو فرزند و بیشتر)، 384 نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر بود. داده‌ها با شاخص‌های آمار استنباطی به روش همبستگی پیرسون و نیز رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب مادران با تعداد فرزندان رابطه مثبت وجود دارد (0/118=R)؛ و متغیر تعداد فرزند تقریباً 4/1 درصد از واریانس اضطراب مادران را پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، توجه بیشتر مسئولین و متصدیان عرصه تعلیم و تربیت و سلامت کشور را در زمینه اضطراب و تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی نشان می‌دهد تا  بتوان دغدغه‌های جانبی حاصل از تعداد فرزند بیشتر را کاهش داد.  

کلیدواژه‌ها


 1. McQuade JD, Hoza B, Murray-Close D, Waschbusch DA, Owens JS. Changes in self-perceptions in children with ADHD: A longitudinal study of depressive symptoms and attributional style. Behav Ther 2011; 42(2): 170-82.
 2. Edwards D, Burnard P. A systematic review of stress and stress management interventions for mental health nurses. J Adv Nurs 2003; 42(2): 169-200.
 3. Khodabakhsh Pirkalani R, Rahim Jamarouni H. [Effectiveness of mixed cognitive-behavioral therapy and mindfulness based stress reduction in treating a case of generalized anxiety disorder]. Clinical psychology Studies 2013; 4(13): 121-47. (Persian)
 4. Azizi M, Barati M. [A review of anxiety disorders and its nursing practices]. Paramedical sciences and military health 2014; 9(1): 54-8. (Persian)
 5. Mancillas A. challenging the stereotypes about only children: A review of the literature and implications for practice. J Couns Dev 2006; 84(3): 268-75.
 6. Miller G. Incorporating spirituality in counseling and psychotherapy: Theory and technique. USA: John Wiley ans Sons; 2003.
 7. Alimoradi H, Ranjbaran A. [Investigation of the relationship between coping styles and anxiety in mothers with one child and mother with several children]. Proceeding of the 6th International Conference on Child and Adolescent Psychiatry. Tabriz: Tabriz University of Medical Sciences; 2013. (Persian)
 8. Khojastehnejad E. [A comparative study of stress, anxiety and depression in mothers with one child and several children]. MS. Dissertation. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 2011. (Persian)
 9. Spielberger CD. STAI manual for the state-trait anxiety inventory. Self-Evaluation Questionnaire. 1970: 1-24.
 10. Naeinian M, Shaeiri M, Sharif M, Hadian M. [To study reliability and validity for a brief measure for assessing Generalized Anxiety Disorder (GAD-7)]. Clinical psychology and personality (Daneshvar Raftar) 2011; 2(4): 41-50. (Persian)
 11. Sepehrmanesh Z. [Mental health and its related factors in young women in Kashan City]. The Iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility 2009; 12(1): 31-41. (Persian)
 12. Omidi A, Tabatabai A, Sazvar S, Akkashe G. Epidemiology of mental disorders in urbanized areas of Natanz. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2003; 4(32): 32-8. (Persian)