دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397 
4. بررسی رابطه تیپ شخصیتیD درپیش‌بینی حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان دانشجویان

صفحه 41-50

محمدقاسم زارع؛ نجمه حمید؛ سیدبهمن دشتی‌نژاد؛ فرحناز دهقانی


6. بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد

صفحه 63-72

محمد صادقی بیمرغ؛ مهری یاوری؛ علی عمادزاده؛ فاطمه شریفان؛ مهدیه برهانی مغانی


7. افسردگی و اضطراب در کودکان دچار صرع: یک مطالعه مورد شاهدی

صفحه 73-80

عاطفه سلطانی‌فر؛ زنیره سلیمی؛ آزاده سلطانی‌فر؛ غزاله نوربخش؛ مهری ازغندی