دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397 
بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد

صفحه 53-59

10.22038/jfmh.2018.13420

محمد صادقی بیمرغ؛ مهری یاوری؛ علی عمادزاده؛ فاطمه شریفان؛ مهدیه برهانی مغانی


افسردگی و اضطراب در کودکان دچار صرع: یک مطالعه مورد شاهدی

صفحه 61-66

10.22038/jfmh.2018.13718

عاطفه سلطانی‌فر؛ زنیره سلیمی؛ آزاده سلطانی‌فر؛ غزاله نوربخش؛ مهری ازغندی