دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398 
بررسی میزان ترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با هوش هیجانی

صفحه 275-282

10.22038/jfmh.2019.14704

علی طلائی؛ زینب هاشمی جواهری؛ فاطمه زارع ملک آباد؛ فاطمه خجسته رحیمی؛ اندیشه طلائی؛ فریبرز رضائی طلب