دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398 
4. بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y)

صفحه 325-333

محمد‌جواد شعبانی؛ حمید محسن‌آبادی؛ زهرا زنجانی؛ فاطمه عصاریان