اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی کارکنان بیمارستان آموزشی روان‌پزشکی ابن سینای مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مربی گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کار در بیمارستان روان­پزشکی و فشارهای مرتبط با آن می­تواند باعث ایجاد اضطراب و افسردگی در کارکنان شود که این امر بر کیفیت ارایه­ی مراقبت از بیماران روان­پزشکی تاثیر می­گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گروه­درمانی تلفیقی در  نشانگان بالینی این کارکنان انجام شد.
روش­کار: از بین تمامی کارکنان بیمارستان ابن سینای مشهد که مایل به شرکت در مطالعه بودند، افرادی که نمره بالاتر از خط برش در پرسش­نامه اضطراب، افسردگی و استرس (DASS) به دست آوردند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون (هر گروه 25 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمون 12 جلسه هفتگی درمان گروهی تلفیقی دریافت کردند و گروه شاهد در گروهی دور هم جمع شدند. در انتهای جلسات، مجددا پرسش­نامه DASS  بر روی اعضای هر دو گروه اجرا شد. نتایج با آزمون­های آماری، تست تی و نرم­افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که نمرات کلی DASS در گروه آزمون، کاهش معنی­داری در مقایسه با گروه شاهد داشته است (006/0=P). خرده­مقیاس­های اضطراب و افسردگی کاهش معنی­دار داشتند (به ترتیب 000/0=P و 015/0=P) ولی در خرده­مقیاس استرس، تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (10/0=P).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد گروه­درمانی تلفیقی می­تواند اضطراب و افسردگی کارکنان بیمارستان روان­پزشکی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Wu SY, Wang MZ, Li J, Zhang XF. [Study of the intervention measures for the occupational stress to the teachers in the primary and secondary schools]. Wei Sheng Yan Jiu 2006; 35: 213-6. (Chinese)
 2. ILO. Mental health in the workplace: situation analysis (preliminary report). Geneva: US ILO; 2000: 3-5.
 3. Cormack MA. The introduction of mental health component into primary health care. World Health Organization. Int J Social Psychiatry 1991; 37: 31-40.
 4. Lambert VA, Lambert CE, Petrini M, Li XM, Zhang YJ. Predictors of physical and mental health in hospital nurses within the people's Republic of China. Int Nurs Rev 2007; 54: 85-91.
 5. Lambert VA, Lambert CE. Literature review of role stress/strain on nurses: an international perspective. Nurs Health Sci 2001; 3: 161-72.
 6. Cheng Y, Kawachi I, Coakley EH, Schwartz J, Colditz G. Association between psychosocial work characteristics and health functioning in American women: prospective study. BMJ 2000; 27: 1432-6.
 7. Lambert VA, Lambert CE, Itano J, Inouye J, Kim S, Kuniviktikul W, et al. Cross-cultural comparison of workplace stressors, ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental health among hospital nurses in Japan, Thailand, South Korea and the USA (Hawaii). Int J Nurs Stud 2004; 41: 671-84.
 8. Walcott-McQuigg JA, Ervin NE. Stressors in the workplace: community health nurses. Public Health Nurs 1992; 9: 65-71.
 9. Magennis C, Slevin E, Cunningham J. Nurses' attitudes to the extension and expansion of their clinical roles. Nurs Stand 1999; 13: 32-6.
 10. Prosser D, Johnson S, Kuipers E, Szmuller G, Bebbington PThornicroft G. Mental health burnout and job satisfaction among hospital and community-based mental health staff. Br J Psychiatry1996; 163 (3): 334-7.
 11. Ress DG, Cooper CL. Occupational stress in health services workers in UK. Stress Health 1992; 8(2): 79-90.
 12. Turnipseed DL. Anxiety and burnout in the health care work environment. Psychol Rep 1998;

82(2): 627-42.

 1. Sahebi L, Ayatollahi SMT. [Mental health status of hospitals staffs in Shiraz]. Ofogh-e-Danesh,

Journal of Gonabad University of Medical Sciences and Health Services 2007; 4: 26-33. (Persian)

 1. Hashem Zadeh I, Aurangi M, Bahrehdar MJ. [The relationship between job stress and mental health in a group of hospital employees in Shiraz]. Quarterly journal of Andeesheh va Raftar 2000; 23: 55-62. (Persian)
 2. Asghari Moghaddam MA, Saed F, Dibajnia P, Zanganeh, G. [Preliminary validity and reliability of depression, anxiety and stress scales]. Daneshvar Rafter 2008; 15: 23-38. (Persian)
 3. Gorter RC, Eijkman MA, Hoogstraten J. A career counseling program for dentists: Effects on burnout. Patient Educ Couns 2001; 43: 23-30.
 4. Salmela-Aro K, Näätänen P, Nurmi JE. The role of work-related personal projects during two burnout interventions: a longitudinal study. Work Stress 2004; 18: 208-30.
 5. de Vente W, Kamphuis JH, Emmelkamp PM, Blonk RW. Individual and group cognitive-behavioral treatment for work-related stress complaints and sickness absence: a randomized controlled trial. J Occup Health Psychol 2008; 13: 214-31.
 6. Petterson U, Bergström G, Samuelsson M, Åsberg M, Nygren Å. Reflecting peer-support groups in the prevention of stress and burnout: randomized controlled trial. J Adv Nurs 2008; 63: 506-16.
 7. Stenlund T, Birgander LS, Lindahl B, Nilsson L, Ahlgren C. Effects of Qigong in patients with burnout: a randomized controlled trial. J Rehabil 2009; 41: 761-7.
 8. Ohue T, Moriyama M, Nakaya T. The effect of the group cognitive behavior therapy in a nurse’s burnout and intention to resign. Health 2015; 7: 1243-54.
 9. Lloyd J, Bond F. W, Flaxman PE. The value of psychological flexibility: Examining psychological mechanisms underpinning a cognitive behavioral therapy intervention for burnout. J Work Stress 2013; 27: 181-99.
 10. Ohue T, Michiko M, Nakaya T. Examination of a cognitive model of stress, burnout, and intention to resign for Japanese nurses. Japan J Nurs Sci 2011; 8: 76-86.