دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398 
2. بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

صفحه 229-233

ادریس اعظمی؛ فاطمه دهقان؛ شیما پرندین؛ گلاره جلیلی؛ محسن رضایی


3. همبسته های فرهنگی اختلال اضطراب اجتماعی در جمعیت ایرانی: یک مطالعه کیفی

صفحه 234-244

حسین باقری؛ علی مشهدی؛ جواد صالحی فدردی؛ محمدرضا فیاضی بردبار


4. استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی

صفحه 245-252

محمد خدایاری فرد؛ احمد منصوری؛ محمدعلی بشارت؛ مسعود غلامعلی لواسانی


6. ارزیابی مدل رابطه علّی ذهن‌آگاهی با اضطراب و افسردگی با میانجیگری سرگردانی ذهنی خود به خودی

صفحه 262-271

سیمین زغیبی قناد؛ سیروس عالیپور؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی


7. نقش ویژگی‌های برون گرایی و درون گرایی در رابطه بین اضطراب دختران با سبک‌های فرزند پروری والدین

صفحه 272-283

فرزانه علیمحمدی؛ هوشنگ جدیدی؛ ناهید رامک؛ پریا جنگی؛ علیرضا سنگانی