دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398 
بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

صفحه 199-202

10.22038/jfmh.2019.14381

ادریس اعظمی؛ فاطمه دهقان؛ شیما پرندین؛ گلاره جلیلی؛ محسن رضایی


استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی

صفحه 221-231

10.22038/jfmh.2019.14397

محمد خدایاری فرد؛ احمد منصوری؛ محمدعلی بشارت؛ مسعود غلامعلی لواسانی