دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398 
2. بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

صفحه 199-202

ادریس اعظمی؛ فاطمه دهقان؛ شیما پرندین؛ گلاره جلیلی؛ محسن رضایی


4. استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی

صفحه 221-231

محمد خدایاری فرد؛ احمد منصوری؛ محمدعلی بشارت؛ مسعود غلامعلی لواسانی


6. ارزیابی مدل رابطه علّی ذهن‌آگاهی با اضطراب و افسردگی با میانجیگری سرگردانی ذهنی خود به خودی

صفحه 241-248

سیمین زغیبی قناد؛ سیروس عالیپور؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی


گزارش کوتاه

8. ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی

صفحه 259-263

ریحانه مالمیر؛ طاهره ندایی