دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398 
2. ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک

صفحه 167-173

مریم صف آرا؛ مه سیما پور شهریاری؛ زینب رضایی دهشیبی؛ مینا خانبابایی