دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398 
ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک

صفحه 141-146

مریم صف آرا؛ مه سیما پور شهریاری؛ زینب رضایی دهشیبی؛ مینا خانبابایی