دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397 
7. مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی

صفحه 121-127

کسری شریفی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ایمان الله بیگدلی