بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیارگروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

5 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس تأثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت زندگی افراد مبتلا حتی در اوایل بیماری می گذارد. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه بدتنظیمی هیجانی و تحمل آشفتگی افراد دارای بیماری مولتیپل اسکلروزیس با افرادگروه شاهد بود.
 روش کار: این مطالعه از نوع علّی مقایسه ای است و جامعه آمار ی آن تمام افراد عادی و تمـام بیمـاران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس هستند که در تابستان و پاییز سال 1395 به انجمن ام اس کرمانشاه مراجعه نموده اند. به روش نمونه گیری در دسترس، 376 نفر شامل 201 فرد عادی و 175 بیمار مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی بود که توسط مشارکت کنندگان تکمیل شدند. داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمرات بد تنظیمی هیجانی در گروه بیماران مولتیپل اسکلروزیس 90/17 ± 02/104  به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد 75/19 ± 12/94 بود.  همچنین میانگین نمرات تحمل آشفتگی گروه بیماران مولتیپل اسکلروزیس 47/9 ± 05/37   به طور معناداری کمتر از گروه شاهد 14/10 ± 41/41 به دست آمد.
نتیجه گیری: بیماران مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد عادی بد تنظیمی هیجانی بیش تر و تحمل آشفتگی کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. Morris K, Yiannikas C. Treatment update in multiple sclerosis. Curr Allergy Asthma Rep 2012; 12(3): 246-54.
 2. Denison L, Moss-Morris R, Silber E, Galea I, Chalder T. Cognitive and behavioural correlates of different domains of psychological adjustment in early-stage multiple sclerosis. J Psychosom 2010; 69(4): 353-61.
 3. Esmonde L, Long AF. Complementary therapy use by persons with multiple sclerosis: Benefits and research priorities. Complement Ther Clin Pract 2008; 14(3): 176-84.
 4. Linehan M. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford; 1993.
 5. Foley F, Sarnoff J. Taming stress in Multiple Sclerosis. National MS Society. [cited 2012]. Available from: http://www.nationalmssociety.org.
 6. Simons JS, Gaher RM, The Distress Tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure. Motiv Emot 2005; 29(2): 83-102.
 7. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. J Psychopathol Behav 2004; 26 (1): 41-54.
 8. Zvolensky MJ, Vujanovic AA, Bernstein A, Leyro T. Distress tolerance: Theory, measurement, and relations to psychopathology. Curr Dir Psychol Sci 2010; 19(6): 406-10.
 9. Alavi KH, Modares Gharavi M, Izadi A, Salehi, [Effectiveness of group dialectical behavior therapy (based on core mindfulness, distress tolerance and emotion regulation components) on depressive symptoms in university students]. Journal of Fundamentals of Mental Health 2011; 13(2): 124-35. (Persian)
 10. Rihani T, Sekhavatpour Z, Heydarzadeh M, Mosavi M, Mazlom R. [Investigating the effects of spiritual self-care training on psychological stress of mothers with preterm infants admitted in neonatal intensive care unit]. Iranian journal of obstetrics, gynecology, and infertility 2014; 17: 18-28. (Persian)
 11. Gruber J, Harvey AG, Gross JJ. When trying is not enough: emotion regulation and the effort-success gap in bipolar disorder. Emotion 2012; 12(5): 997.
 12. Miller AM, Rathus JH, Linehan MM. Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford 2007.
 13. Gross JJ, Jazaieri H. Emotion, emotion regulation, and psychopathology: an affective science perspective. Clin Psychological Sci 2014;2(4):387- 401
 14. Orgeta V. Emotion dysregulation and anxiety in late adulthood. J Anxiety Disord 2011; 25(8): 1019-23.