ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش شیوع تنش های اجتماعی و به تبع آن افزایش بروز برخوردهای پرخاشگرانه و افزایش خشم در جامعه یکی از مسائل مبتلا به در تمامی جوامع است. فعالیت بدنی یکی از عوامل مؤثر در کنترل خشم می باشد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط فعالیت بدنی دانشجویان با میزان کنترل خشم انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر به صورت موردی و به شکل میدانی در بین 280 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه قم انجام شده است. با استفاده از پرسش نامه های دموگرافیک، فعالیت بدنی بک و کنترل خشم اسپیلبرگر اطلاعات افراد شرکت کننده در مطالعه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد.
یافته ها: سن اکثر افراد شرکت کننده در مطالعه بین 18 تا 24 سال بود و اکثراَ در مقطع کارشناسی تحصیل می کردند. بین میزان خشم و فعالیت بدنی همبستگی معکوس معنی دار وجود داشت ( 0.125- = r، 0.037 = P). همچنین فعالیت بدنی به میزان 1.6 درصد در  کنترل خشم مؤثر بود و شاخص کار و شاخص ورزش، پیش بینی کننده میزان کنترل خشم بودند.
نتیجه گیری: بین میزان فعالیت بدنی، شاخص کار و شاخص ورزش با کنترل خشم و صفت خشم همبستگی معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Salamat Online. [cited 2016]. Available from: http:// salamtonline.ir (Persian)
 2. Ghaemi A. [Family and difficulties of children’s behavior]. Tehran: Parents and Instructors Association; 1999. (Persian)
 3. Mohseni RA. Analysis of behavioral aggression and exercise of violence with emphasis on social psychosocial approach]. Journal of sociology 2009; 3: 51-72. (Persian)
 4. Shapshire M, Riley PE. [Anger management: a guide to cognitive-behavioral therapy]. Karimi M, Sobhi N. (translators). Tehran: Cultural Attitude; 2014. (Persian)
 5. Baecke JA, Burema J, Frijters JE. A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. Am J Clin Nutr 1982; 36: 936-42.
 6. Gilson ND. Health- enhancing physical activity and health-related risk in a sample of north Mexican, office-based employees. Promot Educ 2007; 14: 12-6.
 7. Forouzanfard F. [Mental relaxation by exercise]. [cited 2013]. Available from http://www.iaufala.ac.ir (Persian)
 8. [Pathology of family and cyberspace: threats and challenges]. [cited 2018]. Available from http://www.pajohe.ir (Persian)
 9. Shojaei S, Dehdari T, Noori Jalani K, Duran B. [Investigating the predictive factors of aggression in adolescents’ users of computer games in Qom]. Journal of Qom University of Medical Sciences 2012; 7: 71-9. (Persian)
 10. Shirazi P. [Mental health in the threat of the virtual world]. Tehran: Jam-e-Jam Newspaper; 2014: 3965. (Persian)
 11. Washburn R, Pritchard MY, Book P, Clark C. Correlation between exercise and anger in students of Christian College. Percept Motor Skills 2007; 104: 1310-12.
 12. Nazer M, Hassani S, Sardouei G, Sayadi Ansari AR. [The effectiveness of designed exercise on mental health of teen girls]. Journal of community health 2012; 6: 1-8. (Persian)
 13. Teymoori S, Ghahreman MA, Ghahreman M. [The effect of exercise on reducing aggression in adolescents]. Proceeding of Conference of the Role of Exercise in Children’s Health. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences, 2012. (Persian)
 14. Naveedy A. [The efficacy of anger management training on adjustment skills of high school male students in Tehran]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2009; 14: 394-403. (Persian)
 15. Spielberger CD. State-Trait Anger Expression Inventory-2TM: Professional manual. 2nd Florida: Psychological Assessment Resources, Inc.
 16. Sadeghi Sani M. [Validity and reliability of the Baecke habitual physical activity questionnaire in the Persian healthy people]. Proceeding of the 26th Congress of Physiotherapy; Tehran, Iran. 2015. (Persian)
 17. Baecke JA, Burema J, Frijters JE. A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. Am J Clin Nutr 1982; 36: 936-42.
 18. Mohammady S. [Effect of exercise on neuropsychiatric health]. [cited 2016]. Available from: http://www.ifsm.ir (Persian)
 19. Buchman BP, Sallis JF, Criqui MH, Dimsdale JE, Kapla RM. Physical activity, physical fitness and psychological characteristics of medical students. J Psychosom Res 1991; 35: 197-208.