نقش ویژگی‌های برون گرایی و درون گرایی در رابطه بین اضطراب دختران با سبک‌های فرزند پروری والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران

3 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، واحد بندرگز، بندر گز، ایران

4 دکترای روان شناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکترای روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات اضطرابی می توانند بر تمامی نگرش ها، رفتارها و حتی حالت افراد تاثیر گذار باشند و این اثرات در کودکان به مراتب گسترده تر از بزرگسالان خواهد بود، بنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی­های برون گرایی و ­درون گرایی در رابطه بین اضطراب دختران با سبک­های فرزند پروری والدین آن ها بود.
روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی 15872 دانش آموزان دختر دبیرستانی مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم شهر قم در سال تحصیلی 96-1395 بود. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 375 نفر بود که با استفاده روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها پرسش نامه شخصیت آیزنک، پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند و پرسش نامه اضطراب اسپیلبرگر بود. در تحلیل داده ها از آزمونهایی مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته­ها: ویژگی­های برون گرایی و ­درون گرایی و سبک­های فرزند پروری والدین بر اضطراب دختران اثر مستقیم و معناداری دارد (05/0>P) و در مسیر غیر مستقیم ویژگی های برون گرایی و درون گرایی فرزندان در رابطه سبک‌های فرزند پروری و اضطراب دختران مقطع متوسطه دوم نقش واسطه ای ایفا می نمایند و به طور کلی مدل ارایه شده مورد تایید واقع گردید و 27/0 از متغیر اضطراب توسط ویژگی­های برون گرایی، ­درون گرایی و سبک­های فرزند پروری والدین آن ها قابل تبیین می باشد.
نتیجه گیری: این یافته ها مبتنی بر دیدگاه سیستمی بر هم آمیختگی روان شناختی فرزندان با الگوهای رفتاری والدین در محیط خانواده تاکید می نماید و مبین اثرات ویژگی های شخصیتی در ارتقا سلامت ارتباطی والد-فرزندی و اضطراب فرزندان     می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Lader M. Generalized anxiety disorder. Encyclopedia of psychopharmacology. Berlin Heidelberg: Springer;

2015: 699-702.

 1. Stubbs B, Aluko Y, Myint PK, Smith TO. Prevalence of depressive symptoms and anxiety in osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2016; 45(2): 228-35.‏
 2. Baxter AJ, Scott KM, Ferrari AJ, Norman RE, Vos T, Whiteford HA. Challenging the myth of an “epidemic” of common mental disorders: trends in the global prevalence of anxiety and depression between 1990 and 2010. Depress Anxiety 2014; 31(6): 506-16.‏
 3. Pavlova B, Perlis RH, Alda M, Uher R. Lifetime prevalence of anxiety disorders in people with bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry 2015; 2(8): 710-17.‏
 4. Spielberger CD, Gonzalez-Reigosa F, Martinez-Urrutia A, Natalicio LF, Natalicio DS. The state-trait anxiety inventory. Interam J Psychol 2017; 5(3-4).
 5. Pereira AI, Barros L, Mendonça D, Muris P. The relationships among parental anxiety, parenting, and children’s anxiety: The mediating effects of children’s cognitive vulnerabilities. J Child Fam Stud 2014; 23(2): 399-409.
 6. Darling N, Steinberg L. Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bull 1993; 113(3): 487.
 7. Antunes F. Attachment anxiety: parenting culture, adolescence and the family film in the US. J Child Media 2017; 11(2): 214-28.
 8. Park I, Han S. Relationship between state-trait anxiety, parenting efficacy, parenting stress in mothers of children with amblyopia. Journal of agricultural medicine and community health 2015; 40(3): 137-47.
 9. Baumrind D. The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. J Early Adolesc 1991; 11(1): 56-95.
 10. Denham SA, Mitchell-Copeland J, Strandberg K, Auerbach S, Blair K. Parental contributions to preschoolers' emotional competence: Direct and indirect effects. Motiv Emot 1997; 21(1): 65-86.
 11. Stormshak EA, Bierman KL, McMahon RJ, Lengua LJ. Parenting practices and child disruptive behavior problems in early elementary school. J Clin Child Psychol 2000; 29(1): 17-29.
 12. Van-Aken C, Junger M, Verhoeven M, van Aken MA, Deković M, Denissen JJ. Parental personality, parenting and toddlers' externalizing behaviors. Eur J Pers 2007; 21(8): 993-1015.
 13. Propper C, Willoughby M, Halpern CT, Carbone MA, Cox M. Parenting quality, DRD4, and the prediction of externalizing and internalizing behaviors in early childhood. Dev Psychobiol 2007; 49(6): 619-32.
 14. Khosravi M, Bigdeli I. [The relationship between personality characteristics and test anxiety in students]. Journal of behavioral sciences 2008; 2(1): 13-24. (Persian)
 15. Matthews G. Traits, cognitive processes and adaptation: An elegy for Hans Eysenck's personality theory. Pers Individ Dif 2016; 103: 61-7.
 16. Furnham A, Petrides KV. Eysenck’s personality theory. Encyclopedia of criminology and criminal justice. New York: Springer; 2014: 1538-45.
 17. Danesh E, Kakavand A, Saliminia A, Sabeghi L, Sahimi M. [Relationship between five personality factors with Peruvian childhood in mothers of hyperactivity and attention deficit children]. New educational ideas, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University 2015; 10(1) 52-63. (Persian)
 18. Ismail Poor K, Jamil L. [The relationship between perception of parenting and anxiety patterns of parents and youth with anxiety]. Quarterly journal of education and evaluation 2014; 7: 43-61. (Persian)
 19. Reitman D, Asseff J. Parenting practices and their relation to anxiety in young adulthood. J Anxiety Disord 2010; 24(6): 565-72.
 20. Akse J, Hale B, Engels R, Raaijmakers Q, Meeus W. Co‐occurrence of depression and delinquency in personality types. Eur J Pers 2007; 21(2): 235-56.
 21. Chorpita BF, Brown TA, Barlow DH. Perceived control as a mediator of family environment in etiological models of childhood anxiety–republished article. Behav Ther 2015; 47(5): 622-32.‏
 22. Quach AS, Epstein NB, Riley PJ, Falconier MK, Fang X. Effects of parental warmth and academic pressure on anxiety and depression symptoms in Chinese adolescents. J Child Fam Stud 2015; 24(1): 106-16.‏
 23. Abbasi Z, Amiri S, Talebi H. Structural equation modeling of separation anxiety in children based on maternal anxiety, mother-child relation, maternal attachment style, children’s incompatibility schemas and child attachment style. Mediterr J Soc Sci 2016; 7(S1): 54.‏
 24. Gouze KR, Hopkins J, Bryant FB, Lavigne JV. Parenting and anxiety: Bi-directional relations in young children. J Abnorm Child Psychol 2017; 45(6): 1169-80.‏
 25. Cordeiro PMG, Paixão MP, Lens W, Lacante M, Luyckx K. Parenting styles, identity development, and adjustment in career transitions: The mediating role of psychological needs. J Career Dev 2018; 45(1): 83-97.‏
 26. Bakhshi Pour R, Bagherian A, Khosroshahi P. [Psychometric properties of the revised Eysenck Personality Form (EPQ-RS)]. Two quarterly journal of the psychological society 2007, 1(4): 28-36. (Persian)
 27. Amiri S. [Investigate the role of personality dimensions based on brain / behavioral systems in internalizing and externalizing syndromes of adolescents]. Clinical psychology and personality (Daneshvar Raftar) 2018; 15(2): 143-53. (Persian)
 28. Akbari Boorang M, Gholami Boorang F, Adeli Poor Z. [The relationship of five big factors of personality and goal orientation in Payam Nour University students of Birjand]. CPAP 2015; 2: 51-64. (Persian)
 29. Esfandiari G. [Study and comparison of parenting practices of mothers of children with behavioral disorders and normal children's mothers and the effect of mothers' education on children's behavioral disorders]. MS. Dissertation. Iranian Psychiatric Institute, 1992. (Persian)
 30. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; 1970.
 31. Taqavi M, Najafi M, Kian F, Aghayan S. [Comparison of mood nougat, defensive styles and adverbial anxiety in patients with generalized anxiety disorder, major depression and normal people]. Journal of clinical psychology 2014; 5(2): 67-76. (Persian)
 32. Safavi M. Marofi S. [Correlation of attachment styles with adjective-state anxiety]. Journal of medical sciences, Islamic Azad University 2013, 22(4): 307-12. (Persian)
 33. Russell DW, Kahn JH, Spoth R, Altmaier EM. Analyzing data from experimental studies: A latent variable structural equation modeling approach. J Couns Psychol 1998; 45(1): 18.
 34. Rusting CL. Personality, mood, and cognitive processing of emotional information: three conceptual frameworks. Psychol Bull 1998; 124(2): 165.
 35. Cheng H, Furnham A. Personality, self-esteem, and demographic predictions of happiness and depression. Pers Individ Diff 2003; 34(6): 921-42.
 36. Moradi M, Jafari SA, Abedi R. [Happiness and character: review]. New cognitive sciences 2006; 7(2): 60-71. (Persian)
 37. Dumas JE, LaFreniere PJ. Mother‐child Relationships as sources of support or stress: A comparison of competent, average, aggressive, and anxious dyads. Child Dev 1993; 64(6): 1732-54.
 38. Larsen RJ, Ketelaar T. Extraversion, neuroticism and susceptibility to positive and negative mood induction procedures. Pers Individ Diff 1989; 10(12): 1221-8.
 39. Kardum I, Hudek-Knežević J. The relationship between Eysenck's personality traits, coping styles and moods. Pers Individ Diff 1996; 20(3): 341-50.
 40. Murray LE, O'Neill L. Neuroticism and extraversion mediate the relationship between having a sibling with developmental disabilities and anxiety and depression symptoms. J Affect Disord 2019; 243: 232-40.‏
 41. Fayyaz R, Sarmast Z, Ameri F, Besharat MA. Moderating effect of introversion and extroversion on the relationship between parenting styles and ego strength. Life 2016; 50: 44.‏
 42. Siqueland L, Kendall PC, Steinberg L. Anxiety in children: Perceived family environments and observed family interaction. J Clin Child Psychol 1996; 25(2): 225-37.
 43. DeMann AF. Parental control in child rearing and trait anxiety in young adults. Psychol Rep 1986; 59: 477-8.
 44. McLeod BD, Wood JJ, Weisz JR. Examining the association between parenting and childhood anxiety: A meta-analysis. Clin Psychol Rev 2007; 27(2): 155-72.
 45. Gordon BN, Jens KG. A conceptual model for tracking high-risk infants and making early service decisions. J Dev Behav Pediatr 1988; 9(5): 279-86.
 46. Haggerty RJ, Sherrod LR, Garmezy N, Rutter M. Stress, risk, and resilience in children and adolescents. Processes, mechanisms and interventions. Cambridge, England: Cambridge University Press; 1996: xiii-xxi.
 47. Goodyer IM. Life experience, development, and child psychopathology. Chichester, England: Wiley; 1990.
 48. Eysenck M. Anxiety and cognition: A unified theory. USA: Taylor and Francis; 2014.
 49. Gross JJ. Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology 2002; 39(3): 281-91.
 50. Gross JJ. Emotion regulation: taking stock and moving forward. Emotion 2013; 13(3): 359.
 51. Campbell-Sills L, Barlow DH. Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In: Gross JJ. (editors). Handbook of emotion regulation. New York: Guilford; 2007: 542-59.