دوره و شماره: دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 222-228

سیده آفرین فرزادفرد؛ محمدسعید عبدخدایی؛ علی غنایی چمن‌آبادی


میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 234-239

رضا پورحسین؛ مجتبی حبیبی؛ احمد عاشوری؛ نیکزاد قنبری؛ یاسمن ریاحی؛ سعید قدرتی


گزارش کوتاه

فرسودگی شغلی پرستاران در بخش‌های روان‌پزشکی

صفحه 260-264

محمدرضا آهنچیان؛ علی مشکین یزد؛ پروانه سودمند