دوره و شماره: دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394 
میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 234-239

10.22038/jfmh.2015.4794

رضا پورحسین؛ مجتبی حبیبی؛ احمد عاشوری؛ نیکزاد قنبری؛ یاسمن ریاحی؛ سعید قدرتی