میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 ‌دکترای روان‌شناسی سلامت، استادیار پژوهشکده‌ی خانواده‌ی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترای روان‌شناسی بالینی، انیستیتو روان-پزشکی تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی خانواده‌درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی دقیق مشکلات رفتاری کودکان بسیار حایز اهمیت است. بنابراین پژوهش حاضر با هدفبررسی مقایسه‌ای میزان شیوع اختلالات رفتاری دختران و پسران پیش ‌از دبستان و ارایه‌ی راهکارهای کاهش آن انجام شد.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این مطالعه‌ی توصیفی شامل تمام کودکان پیش‌ از سن دبستان 7-5/1 ساله‌ی شهر تهران در سال 90-1389 بود که از این میان نمونه‌ای با حجم 2000 نفر با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و مقیاس مشکلات رفتاری کودکان در اختیار مادران آن‌ها قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، مجذور خی و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: تعداد کل آزمودنی‌ها 1977 نفر بوده و 957 نفر (4/48%) پسر و 1020 نفر (6/51%) دختر بودند. شایع‌ترین اختلال در پسران مربوط به اختلال توجه (1/6%) و در دختران مربوط به مشکلات عاطفی-هیجانی واکنشی (2/17%) است. شایع‌ترین اختلال در دوره‌ی قبل از 5 سال مربوط به مشکلات عاطفی-هیجانی واکنشی (3/11%) و در دوره‌ی 7-5 سال مربوط به مشکلات عاطفی-هیجانی واکنشی (7/10%) و شکایات بدنی (3/10%) است. دختران در مقایسه با پسران در اغلب زیرمقیاس‌های مشکلات رفتاری، مشکلات بیشتری را تجربه کردند (001/0=P).
نتیجه‌گیری: دختران پیش ‌از دبستان در مقایسه با پسران در اغلب زیرمقیاس‌های مشکلات رفتاری، مشکلات بیشتری را تجربه کردند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان سنین پیش‌ از دبستان در سطح نسبتا بالایی می‌باشد که لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولان بهداشت روان را به این امر مشخص می‌سازد.

کلیدواژه‌ها