مقایسه‌ی هوش اجتماعی و شخصیت جامعه‌پسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: اعتیاد به اینترنت می‌تواند تاثیر منفی بر کارکرد اجتماعی و هیجانی افراد بگذارد. بنابراین، مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی هوش اجتماعی و شخصیت جامعه‌پسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنت انجام گرفت.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش علی-مقایسه‌ای شامل تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای تصادفی انجام گرفت و بعد از غربالگری اولیه، 120  دانشجوی با و بدون اعتیاد به اینترنت (هر گروه 60 نفر) انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، هوش اجتماعی تت و شخصیت جامعه‌پسند پنر انجام گرفت. یافته‌ها با استفاده از آمار توصیفی و روش تحلیل واریانس چندمتغیره و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بین دو گروه از لحاظ هوش اجتماعی (001/0=P) و شخصیت جامعه‌پسند (0005/0>P) تفاوت معنی‌داری وجود دارد و سطح هر دو متغیر در دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت پایین‌تر است. به علاوه، بین دو گروه در خرده‌مقیاس‌های مسئولیت اجتماعی (0005/0>P)، نگاه از منظر دیگران (007/0=P)، استدلال اخلاقی دوجانبه (002/0=P) و استدلال اخلاقی جهت‌گیری شده-دیگران (036/0=P) و پریشانی فردی (007/0=P) تفاوت معنی‌داری مشهود است.
نتیجه‌گیری: با توجه به پایین‌تر بودن سطح هوش اجتماعی و شخصیت جامعه‌پسند در دانشجویان علوم پزشکی دارای اعتیاد به اینترنت، آموزش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی احتمالا می‌تواند پیامدهای مثبت سلامت روان را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها