دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. پیش بینی شخصیت مرزی بر اساس مولفه های هوش هیجانی

صفحه 7-12

علیرضا پیرخائفی؛ علی محمدزاده؛ محمود نجفی؛ مینا جنگجوی


7. سواد سلامت، وضعیت هیجانی منفی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیالیزی

صفحه 46-51

مینا قبادی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ عباس رحیمی نژاد؛ میثم پورغلامی


8. مقایسه ی افسردگی، اضطراب، سلامت روان عمومی و عزت نفس در زندانیان بندهای مشاوره و عادی

صفحه 52-57

مرتضی مدرس غروی؛ حسین کاشانی؛ مژگان لطفی؛ مهدیه برهانی؛ فرزاد اکبرزاده