دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

پیش بینی شخصیت مرزی بر اساس مولفه های هوش هیجانی

صفحه 7-12

10.22038/jfmh.2014.3752

علیرضا پیرخائفی؛ علی محمدزاده؛ محمود نجفی؛ مینا جنگجوی


سواد سلامت، وضعیت هیجانی منفی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیالیزی

صفحه 46-51

10.22038/jfmh.2014.3798

مینا قبادی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ عباس رحیمی نژاد؛ میثم پورغلامی