دوره و شماره: دوره 17، شماره 6، مهر و آبان 1394 
8. رابطه‌ی اهداف زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با بهزیستی ذهنی بزرگسالان

صفحه 325-333

محمود نجفی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ محمد علی محمدی فر؛ مریم رستمی