بررسی میزان استفاده از وسایل ارتباطی نوپدید (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) در بین جوانان و ارتباط آن با اضطراب، استرس و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به شکل‌گیری وسایل ارتباطی نوپدید و اثرات آن در جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از این وسایل (تلفن همراه، اینترنت و ماهواره) در بین جوانان شهرستان تربت حیدریه و بررسی ارتباط آن با اضطراب، افسردگی و استرس در ایشان صورت گرفت.
روش‌کار: در این پژوهش توصیفی-همبستگی در تابستان سال 1392تعداد 209 نفر از جوانان شهرستان تربت حیدریه (129مرد و 80 زن) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامه‌های اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21)، اعتیاد به اینترنت یانگ، اعتیاد به گوشی همراه و اطلاعات جمعیت‌شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تست‌های تی تک گروهی، تحلیل واریانس یک‌عاملی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها: میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره در بین جوانان تربت حیدریه به طور معنی‌داری بیشتر از متوسط جامعه‌ی ایرانی بوده  و هم‌چنین میزان استفاده از این وسایل ارتباطی در مردان بیشتر از زنان (000/0=P) و در افراد 20 تا 30 ساله بیشتر از سایرین بوده است. هم‌چنین بر اساس نتایج مشخص گردید که نمرات میزان اضطراب در افزایش استفاده از گوشی همراه،  نمرات اضطراب و استرس در موارد افزایش استفاده از اینترنت و نمرات افسردگی و استرس در  افزایش استفاده از ماهواره به طور معنی‌داری بالاتر بوده است (05/0>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، میزان استفاده از وسایل ارتباطی بالا بوده و افزایش استفاده از این وسایل با نمرات افسردگی، اضطراب و استرس بالاتر در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها