دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-200 
2. مقایسه ی سرشت و منش بیماران افسرده و افراد بهنجار

صفحه 164-171

عباس ابوالقاسمی؛ جهانگیر کرمی؛ مجتبی بختی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز


3. بررسی رابطه ی شدت فازهای مانیا و مختلط اختلال دو قطبی با شدت علایم وسواسی-جبری در هم‌ابتلایی این دو اختلال

صفحه 172-177

نیلوفر مهدوی هزاوه؛ مرجان فریدونی مهر؛ یوسف سمنانی؛ شاهرخ سردارپور گودرزی؛ آذر پیردهقان