دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-200 
مقایسه ی سرشت و منش بیماران افسرده و افراد بهنجار

صفحه 164-171

10.22038/jfmh.2015.4496

عباس ابوالقاسمی؛ جهانگیر کرمی؛ مجتبی بختی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز