دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 62-130 
بررسی باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی در زوجین بارور و نابارور

صفحه 81-86

10.22038/jfmh.2015.4036

فرناز ابهر زنجانی؛ وحیده خواجه میرزا؛ محبوبه سیدی؛ فاطمه شهابی زاده؛ رضا دستجردی؛ عبدالمجید بحرینیان