بررسی میزان شیوع اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی در دانش‌آموزان دبستانی از دید معلمان و والدین: مطالعه‌ی مروری سیستماتیک و فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، ایلام، ایران آموزش و پرورش استان ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

3 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی شایع‌ترین اختلال روان‌پزشکی تشخیص داده شده در کلینیک‌های سرپایی روان‌پزشکی در کودکان دبستانی است. بسیاری از محققان از اطلاعات معلمان و والدین جهت تشخیص کودکان مبتلا استفاده نموده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی فراتحلیلی این اختلال در دانش‌آموزان دبستانی از دید معلمان و والدین می‌باشد.
روش‌کار: با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی Magiran، SID، GoogleScholar و غیره، تعداد 16 مقاله جمع‌آوری شد و وزن هر مطالعه با توجه به تعداد نمونه و میزان شیوع از توزیع دوجمله‌ای محاسبه شده است. داده‌ها با استفاده از روش فراتحلیلی مدل اثرات تصادفی و با نرم افزار R و Stata نسخه‌ی 2/11تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه 16  مقاله که بین سال‌های 1375 تا 1390 انجام گرفته بودند، وارد تحلیل شدند. تعداد کل نمونه 14891 دانش‌آموز 12-7 ساله مقطع دبستان بود. میزان شیوع نقص توجه-بیش‌فعالی بر اساس توافق نظر والدین و معلمان  در کل 8 درصد به دست آمد. میزان شیوع نقص توجه-بیش‌فعالی از دید والدین در کل 20 درصد و از دید معلمان نیز در کل20 درصد به دست آمد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که شیوع اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی در حد متوسط است لذا  لزوم اهمیت سلامت روانی دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان کشور و ضرورت شناسایی، درمان و پی‌گیری گروه‌های در معرض خطر توسط نهادهای مسئول و مرتبط آشکار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها