بررسی رابطه‌ی عشق و رضایت زناشویی با هرزه‌نگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: هرزه‌نگاری جنسی منجر به آسیب‌های جدی در افراد ‌شده و موجب از دست رفتن نقش روابط طبیعی زناشویی در زندگی مشترک زوجین گردیده و ایجاد حالت دلزدگی در آنان می‌گردد در حالی که عشق و رضایت زناشویی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه‌ی بین عشق و رضایت زناشویی با هرزه‌نگاری جنسی در دانشجویان متاهل دانشگاه‌های شهر بیرجند انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه‌ی توصیفی-همبستگی بر روی 310 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه‌های شهر بیرجند (آزاد، دولتی) در سال تحصیلی 92-1391 با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم مشخصات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی انریچ، مثلث عشق استرنبرگ و هرزه‌نگاری جنسی محقق‌ساخته بود. داده‌ها با آزمون‌های آماری توصیفی، تی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار آماریSPSS  نسخه‌ی 15 تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین مولفه‌های عشق (صمیمیت، هوس، تعهد) و رضایت زناشویی در کل، با هرزه‌نگاری در دانشجویان، رابطه‌ی منفی و معنی‌داری وجود دارد (001/0P<) و مولفه‌های جهت‌گیری مذهبی و تعهد با هم می‌توانند حدود 23 درصد از تغییرات هرزه‌نگاری را تبیین نمایند و سایر مولفه‌ها از معادله خارج شدند. هم‌چنین میانگین نمره‌ی صمیمیت، تعهد، مدیریت مالی و روابط جنسی در دانشجویان زن نسبت به مرد و میانگین نمره‌ی موضوعات شخصیتی، ارتباطات زناشویی و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان مرد نسبت به زن به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0P<) اما میانگین نمره‌ی رضایت زناشویی در دانشجویان مرد و زن، تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد هرزه‌نگاری جنسی بر عشق و رضایت زناشویی، تاثیری منفی دارد.

کلیدواژه‌ها