دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 108-210 

مقاله پژوهشی

1. فراتحلیل رابطه ی بین تاب آوری و سلامت روان

صفحه 103-108

نرگس سادات مرتضوی؛ نعمت ا... یاراللهی


2. پیش بینی ناگویی خلقی در نوجوانان بر اساس تروماهای اوایل زندگی و نگرش به والدین

صفحه 109-114

سیده فاطمه سجادی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی؛ یدالله زرگر؛ سیده فروغ سجادی


5. بررسی اعتبار و پایایی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی معنویت پارسیان و دونینگ

صفحه 129-134

محمد امینایی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمود آزادی؛ رضا سلطانی شال


7. مقایسه ی خود واقعی، خود ایده آل و خود بایسته در نوجوانان با و بدون سابقه ی کیفری

صفحه 142-147

نیره کثیری؛ معصومه علیدوستی؛ سعید حیدری سورشجانی؛ سمیه محمدی؛ محمدهادی عباسی؛ فاطمه هاشمی


8. ویژگی‌های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی

صفحه 148-154

مجید رضازاده؛ خدابخش احمدی؛ محمد نفریه؛ زهرا اخوی؛ محمدعلی زنگانه؛ حبیب موعودی فرید؛ هما صدقی جلال