دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 108-210 
پیش بینی ناگویی خلقی در نوجوانان بر اساس تروماهای اوایل زندگی و نگرش به والدین

صفحه 109-114

10.22038/jfmh.2015.4310

سیده فاطمه سجادی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی؛ یدالله زرگر؛ سیده فروغ سجادی


مقایسه ی خود واقعی، خود ایده آل و خود بایسته در نوجوانان با و بدون سابقه ی کیفری

صفحه 142-147

10.22038/jfmh.2015.4315

نیره کثیری؛ معصومه علیدوستی؛ سعید حیدری سورشجانی؛ سمیه محمدی؛ محمدهادی عباسی؛ فاطمه هاشمی


ویژگی‌های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی

صفحه 148-154

10.22038/jfmh.2015.4320

مجید رضازاده؛ خدابخش احمدی؛ محمد نفریه؛ زهرا اخوی؛ محمدعلی زنگانه؛ حبیب موعودی فرید؛ هما صدقی جلال