ویژگی‌های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته ی پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران

3 گروه مشاوره، دانشکده ی روان شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 کمیته‌ی پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی، تهران، ایران

5 گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده ی علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش اساسی و مهم خانواده در شکل‌گیری رفتارهای آدمی، تحقیق حاضر با هدف شناخت ویژگی‌های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی انجام شده است.
روش‌ کار: در این پژوهش همبستگی، جامعه‌ی آماری شامل افراد دارای رفتار جنسی پرخطر و خارج از روابط ازدواج بود. برای نمونه‌گیری تعداد 104 نفر از زنان دارای رفتار جنسی پرخطر از شهر تهران در سال 90-1389 به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس، شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی ارزیابی خطر ابتلا به ایدز (سیمپسون، 1997) برای سنجش میزان رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن و پرسش‌نامه‌ی میزان رفتارهای پرخطر جنسی و مشخصات خانوادگی بودند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون تی و تحلیل واریانس و ضریب همبستگی استفاده شد.
یافته ‌ها: نتایج حاصل از بررسی عوامل و متغیرهای خانوادگی مرتبط با میزان رفتارهای پرخطر جنسی نشان داد که بین وضعیت و چگونگی سکونت، وضعیت اشتغال، وضعیت زندگی، وضعیت حیات والدین و میزان صمیمیت در خانواده با میزان دفعات رابطه‌ی جنسی پرخطر، رابطه‌ی منفی معنی‌داری (05/0< P) و بین تجارب بدرفتاری از سوی اعضای خانواده با میزان دفعات رابطه‌ی جنسی پرخطر رابطه‌ی مثبت معنی‌داری (05/0< P) وجود دارد در حالی که بین وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلات و میزان رابطه‌ی جنسی پرخطر، رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد (05/0> P).
نتیجه‌ گیری: بنا بر نتایج مبنی بر نقش و اهمیت خانواده در بروز رفتارهای پرخطر جنسی و از سویی دیگر گسترش این گونه رفتارها در جامعه‌ی امروزی، توجه به نقش خانواده برای پیشگیری از آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها