نقش واسطه ای باورهای فراشناختی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی بین کمال گرایی شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب فراگیر، شایع‌ترین اختلال اضطرابی است و بالاترین نرخ همبودی را با سایر اختلالات روان‌پزشکی دارد. نگرانی شدید، معیار تشخیصی اصلی برای اختلال اضطراب فراگیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان در رابطه‌ی بین کمال‌گرایی شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش اکتشافی همبستگی، بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مراجعه‌کننده به کلینیک‌ها و مراکز روان‌پزشکی شهر تهران و یزد در سال 1391 و 1392 بودند. 100 بیمار مبتلا (74 زن، 26 مرد) به روش مراجعات متوالی و به صورت هدف‌مند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان، مقیاس شناخت‌های کمال گرایانه، پرسش‌نامه‌ها‌ی نگرانی ایالت پنسیلوانیا، باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل کردند. برای تحلیل آماری داده‌ها از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل‌های رگرسیونی دوگامی در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 استفاده شد.
یافته‌ها: کمال‌گرایی شناختی، باورهای فراشناختی، به ویژه باورهای فراشناختی منفی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان با نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در سطح 001/0P< رابطه‌ی مثبت معنی‌دار دارند. به علاوه، باورهای فراشناختی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان در رابطه‌ی بین کمال‌گرایی شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نقش واسطه‌ای داشتند (001/0P<).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، رابطه‌ی بین کمال‌گرایی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، یک رابطه‌ی خطی ساده نیست و باورهای فراشناختی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان می‌توانند این رابطه را تحت تاثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها