بررسی اعتبار و پایایی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی معنویت پارسیان و دونینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه معنویت به عنوان جنبه‌ای مهم از سلامت و بهزیستی افراد شناخته شده است. معنویت به زندگی افراد معنا می‌بخشد و به عنوان یک منبع مقابله‌ای مهم  در شرایط بحرانی به افراد کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی معنویت پارسیان و دونینگ (2009) می‌باشد.
روش‌ کار: نمونه‌ی پژوهش حاضر (92-1391) شامل 348 نفر از دانشجویان شهر مشهد (141 مرد و 206 نفر زن) که  توسط نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پرسش‌نامه‌ی معنویت پارسیان و دونینگ (2009)، را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی تاییدی به منظور بررسی اعتبار سازه، شاخص همبستگی پیرسون به منظور بررسی اعتبار همگرا و  پایایی (همسانی درونی) آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 انجام شد.
یافته‌ ها: باتحلیل عاملی تاییدی، 4 عامل (خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوی، فعالیت معنوی و نیاز معنوی) استخراج شد. پایایی این آزمون (آلفای کرونباخ) برای عوامل خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوی، فعالیت معنوی و نیاز معنوی به ترتیب برابر  84/0، 90/0، 77/0و   82/0 و برای کل آزمون 90/0به دست آمد.
نتیجه‌ گیری: بنا بر نتایجاین مطالعه، پرسش‌نامه‌ی معنویت، اعتبار و پایایی مناسبی دارد و می‌توان از آن به منظور ارزیابی معنویت در جامعه‌ی ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها