بررسی دشواری در نظم بخشی هیجانی به عنوان پیش بین در ابتلا به حالت تهوع و استفراغ و شدت آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی از زجرآورترین عوارض این درمان برای بیماران سرطانی می‌باشد. به غیر از عوامل دارویی، عوامل غیر دارویی از جمله عوامل روان‌شناختی مثل هیجان و تنظیم هیجان در بروز و شدت این عارضه جانبی تاثیرگذار است. تنظیم هیجان از اصلی‌ترین عواملی است که سبب بروز رفتارهای متفاوت در افراد در پاسخ به شرایط می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی دشواری در نظم‌بخشی هیجانی به عنوان پیش‌بین در ابتلا به حالت تهوع و استفراغ  ناشی از شیمی‌درمانی و شدت آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان می‌باشد.
روش‌ کار: دراین مطالعه‌ی توصیفی به روش همبستگی از مهر 1391 تا بهمن 1391، 300 نفر از بیماران سرطان پستان مراجعه‌کننده به کلینیک رضا و بیمارستان امید و قائم مشهد از طریق نمونه‌گیری در دسترس، پرسش‌نامه‌ی دشواری در نظم‌بخشی هیجانی و به منظور بررسی حالت تهوع و استفراغ پرسش‌نامه‌‌ی بررسی تهوع و استفراغ مورو را تکمیل کردند. در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و تحلیل عاملی رگرسیون استفاده گردید.
یافته ‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از طریق دشواری در نظم‌بخشی هیجانی می‌توان شدت تهوع و استفراغ (01/0P<) و ابتلا به حالت تهوع و استفراغ را نیز پیش‌بینی کرد (01/0P<).
نتیجه‌ گیری: با توجه به یافته‌ها، به نظر می‌رسد که دشواری در نظم‌بخشی هیجانی، قادر به پیش‌بینی ابتلا و شدت تهوع و استفراغ در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی است.

کلیدواژه‌ها