مقایسه‌ی تاثیر رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و آرام سازی کاربردی بر میزان نگرانی و علایم اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب فراگیر (GAD) با کاهش کیفیت زندگی و هم‌زمانی بالا با سایر اختلالات خلقی و اضطرابی همراه است. رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش (ABBT)، یکی از درمان‌های جدید معرفی شده در درمان این اختلال است. به منظور بررسی اثربخشی این درمان، در پژوهش حاضر به مقایسه‌ی ABBT با پرکاربردترین درمان روان‌شناختی GAD یعنی آرام‌سازی کاربری (AR) پرداخته شده است.
روش‌کار: تعداد 32 آزمودنی زن با تشخیص اصلی اختلال اضطراب فراگیر از سوی مطب‌های روان‌پزشکی سطح شهر اصفهان ارجاع گردیدند. پس از اجرای مصاحبه‌ی ساختاریافته‌ی بالینی، 24 آزمودنی به طور تصادفی در دو گروه رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و آرام‌سازی کاربردی قرار گرفتند که در مرحله‌ی پس‌آزمون در هر گروه 9 نفر باقی ماندند. هر دو گروه، درمان دارویی مشابهی دریافت می‌کردند. گروه‌های درمانی، 12 جلسه‌ی هفتگی درمان به مدت سه ماه دریافت کردند. در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون، پرسش‌نامه‌های GAD-7 و نگرانی پن-استیت در مورد دو گروه اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندگانه با کنترل متغیرهای مداخله‌گر انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در مرحله پس‌آزمون، شدت علایم GAD و نگرانی در دو گروه ABBT و آرام‌سازی کاربردی تفاوت معنی‌داری ندارد (05/0P>).
نتیجه‌گیری: در زمینه‌ی درمان اختلال اضطراب فراگیر، رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش، تفاوت معنی‌داری با درمان آرام‌سازی کاربردی ندارد. 

کلیدواژه‌ها


1. Wittchen HU, Zhao S, Kessler RC, Eaton WW. DSMIII-R generalized anxiety disorder in the national comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry 1994; 51: 355-64.
2. Kessler RC, Walters EE, Wittchen HU. Epidemiology. In: Heimberg RG, Turk RG, Mennin DS. (editors). Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice. New York: Guilford; 2004: 29-50.
3. Dugas MJ, Brillon P, Savard P, Turcotte J, Gaudet A, Ladouceur R, et al. A randomized clinical trial of cognitive-behavioral therapy and applied relaxation for adults with generalized anxiety disorder. Behav Ther 2010; 41: 46-58.
4. Joormann J, Stober J. Somatic symptoms of generalized anxiety disorder for the DSM-IV: Associations with pathological worry and depression symptoms in a nonclinical sample. J Anxiety Disord 1999; 13(5): 491-503.
5. Brown TA, Barlow DH, Liebowitz MR. The empirical basis of generalized anxiety disorder. Am J Psychiatry 1994; 151: 1272-80.
6. Behar E, DiMarco ID, Hekler EB, Mohlman J, Staples AM. Current theoretical models of generalized anxiety disorder (GAD): Conceptual review and treatment implications. J Anxiety Disord 2009; 23: 1011-23.
7. Hayes SA, Orsillo SM, Roemer L. Changes in proposed mechanisms of action during an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder. Behav Res Ther 2010; 48: 238-45.
8. First MB, Gibbon M, Spitzer RL, Williams JBW, Benjamin L. Structural clinical interview for DSM-IV axis I disorder (SCID-I). Clinical version. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1997: 100-250.
9. Groth-Marnat G. Handbook of psychological assessment. 4th ed. Hoboken, New Jersey: John Willey and Sons; 2003: 750-860.
10. Sharifi V, Asadi SM, Mohammadi MR, Amini Homayoun KH, Semnani Y, Shabanikia A, et al. Reliability and feasibility of the Persian version of the structured diagnostic interview for DSM-IV (SCID). Adv Cog Sciences 2004; 6 (1-2): 10-22.
11. Bakhtiari M. [Mental disorders in patients with body dysmorphic disorder]. MS. Dissertation. Tehran: Iran University of Medical Sciences, 2000: 15-30. (Persian)
12. Gibbon M, Spitzer RL. Structured clinical interview for DSM-IV axis II personality disorders: SCID-II. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1997: 210-70.
13. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder. Medicine 2006; 166: 1092-7.
14. Swinson RP. The GAD-7 scale was accurate for diagnosing generalized anxiety disorder. Evid Based Med 2006; 11: 184.
15. Ruiz MA, Zamorano E, García-Campayo J, Pardo A, Freire O, Rejas J. Validity of the GAD-7 scale as an outcome measure of disability in patients with generalized anxiety disorders in primary care. J Affect Disord 2011; 128: 277-86.
16. Meyer TJ, Miller ML, Metzger RL, Borkovec TD. Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behav Res Ther 1990; 28: 487-95.
17. Shirinzadeh Dastgerdi S. [Comparing metacognition beliefs and responsibility between patients with obsessive- compulsive disorder, generalized anxiety disorder and normal people]. MA. Dissertation. Shiraz: Shiraz University, 2006: 22-35. (Persian)
18. Roemer L, Orsillo SM. An acceptance based behavior therapy for generalized anxiety disorder. 2009.
19. O¨st LG. Applied relaxation: Description of a coping technique and review of controlled studies. Behav Res Ther 1987; 25(5): 397-409.
20. Roemer L, Orsillo SM. An acceptance- based behavior therapy for generalized anxiety disorder: In: Orsillo SM, Roemer L. (editors). Acceptance and mindfulness-based approaches to anxiety. Conceptualization and treatment. New York: Springer; 2005: 213-40.
21. Roemer L, Orsillo SM. An open trial of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder. Behav Ther 2007; 38: 72-85.
22. Roemer L, Orsillo SM. Mindfulness and acceptance-based behavioral therapies in practice. New York: Guilford; 2009: 210-44.
23. Borkovec TD, Sharpless B. Generalized anxiety disorder: Bringing cognitive-behavioral therapy into the valued present. In: Hayes SC, Follette VM, Linehan MM. (editors). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition (pp. 209–242). New York: Guilford; 2004.
24. Kabat-Zinn J. Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness. New York: Hyperion; 2005; 155-170.
25. Hayes-Skelton SA, Usmani A, Lee JK, Roemer L, Orsillo SM. A fresh look at potential mechanisms of change in applied relaxation for generalized anxiety disorder: A case series. Cogn Behav Pract 2012; 19: 451-62.