پیش بینی شخصیت مرزی بر اساس مولفه های هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 دانشیار گروه روان‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

3 استادیار گروه روان‏شناسی بالینی، دانشگاه سمنان

4 کارشناس ارشد روان‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

مقدمه: تحقیقات، نارسایی‌های هیجانی در شخصیت مرزی را نشان داده‌اند.هدف از  پژوهش حاضر تبیین صفات مرزی بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی مطابق با نظریه‌ی بار-آن بود.
 روش‌کار: در این پژوهش توصیفی-مقطعی، نمونه‌ای به حجم 274 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه‌های پیام نور شهرهای تبریز و سراب در سال تحصیلی 90-1389 انتخاب و با مقیاس‌های شخصیت مرزی و هوش هیجانی بار-آن مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیری گام به گام و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: هوش هیجانی توان پیش‌بینی صفات مرزی را دارد و می‌تواند مقادیری از تغییرات صفات مرزی را تبیین کند (001/0 P<،13=r2).از بین مولفه‌های 15گانه‌ی هوش هیجانی، مولفه‌های خودشکوفایی، کنترل تکانه، حل مسئله و استقلال، بیشترین سهم را در تبیین صفات مرزی دارا هستند (58/32=F، 001/0 P<).
نتیجه‌گیری: صفات مرزی با هوش هیجانی، رابطه‌ی معکوس دارد و این رابطه در راستای آشفتگی‌های هیجانی موجود در شخصیت مرزی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, DC: APA; 2000: 694-5.
2. Cheavens JS, Rosenthal MZ, Daughters SB, Nowak J, Kosson D, Lynch TR, et al. An analogue investigation of the relationships among perceived parental criticism, negative affect, and borderline personality disorder features: the role of thought suppression. Behav Res Ther2005; 43: 257-68.
3. Skodol AE, Gunderson JG, McGlashan TH, Dyck IR, Stout RL, Bender DS, et al. Functional impairment in patients with schizotypal, borderline, avoidant, or obsessive-compulsive personality disorder. Am J Psychiatry 2002; 159: 276-83.
4. Linehan M. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guildford; 1993: 1-25.
5. Trull TJ, Useda JD, Conforti K, Doan B. Borderline personality disorder features in nonclinical young adults: 2. Two-year outcome. J Abnorm Psychol 1997; 106: 307-14.
6. Berg J. Differentiating ego functions of borderline and narcissistic personalities. J Pers Asses 1990; 55: 537-48.
7. Benjamin LS, Wonderlich SA. Social perceptions and borderline personality disorder: The relation to mood disorders. J Abnorm Psychol 1994; 103: 610-24.
8. Levine D, Marziali E, Hood J. Emotion processing in borderline personality disorders. J Nerv Ment Dis 1997; 185: 240-6.
9. Bar-On R. The emotional quotient inventory. Toronto: Multi Health System Inc; 1997.
10. Leible TL, Snell WE. Borderline personality disorder and multiple aspects of emotional intelligence. Pers Individ Dif 2004; 37: 393-4.
11. Petrides KV, Pérez-Gonzlez JC, Furnham A. On the criterion and incremental validity of trait emotional intelligence. Cognit Emot 2007; 21: 26-55.
12. Gardner K, Qualter P. Emotional intelligence and borderline personality disorder. Pers Individ Dif 2009; 47: 94-8.
13. Mashhadi A, Soltani shorbakhorlu E, Razmjouyi R. [The relationship of emotional intelligence and borderline personality disorder symptoms]. Journal of fundamentals of mental health 2011; 12(1): 390-9. (Persian)
14. Mohammadzadeh A, Goodarzi MA, Taghavi MR, Mollazadeh M. [The study of factor structure, validity, reliability and standardization of borderline personality scale in Shiraz University students]. Journal of fundamentals of mental health 2005; 7: 75-89. (Persian)
15. Mohammadzadeh A, Goodarzi MA, Taghavi MR, Mollazadeh M. [The study of factor structure, validity, reliability and standardization of schizotypal personality scale (STA)]. Journal of psychology 2007; 41: 3-27. (Persian)
16. Jackson M, Claridge G. Reliability and validity of a psychotic trait questionnaire (STQ). Br J Clin Psychol 1991; 30: 311-23.
17. Rawlings D, Claridge G, Freeman JL. Principal components analysis of the schizotypal personality scale (STA) and the borderline personality scale (STB). Pers Individ Dif 2001; 31: 409-19.
18. Shankar R. Borderline personality disorder: A clinical and experimental study in a British sample. Dissertation: University of Oxford, 1998: 70-95.
19. Dehshiri G. [The standardization of Bar-On emotional intelligence questionnaire among Tehran universities students]. MA. Dissertation. Tehran: Allameh Tabatabaei University, College of psychology and education science, 2004; 80-110. (Persian)
20. Bar-On JD, A. Parker. The handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass 2000; 363-88.