شناسایی مدیریت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن با سبک دلبستگی ایمن: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه ی پژوهشی شاخص پژوه، گروه پژوهشی مدیریت سلامت، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درد مزمن، تجربه‌ی حسی و عاطفی ناخوش‌آیندی است که از آسیب واقعی یا احتمالی به بافت‌ها ناشی می‌شود و حداقل شش ماه تداوم دارد. در این میان نظریه‌ی دلبستگی برای درک چگونگی رابطه‌ی بیماران با سایر افراد در طی دوران درد با اهمیت قلمداد شده است. هدف از این تحقیق شناسایی مدیریت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن با سبک دلبستگی ایمن می‌باشد.  روش‌کار: این تحقیق در کلینیک درد و مغز واعصاب دانشگاه کبانگسان مرکز درمانی مالزی از اگوست 2009 تا فوریه 2010 انجام گرفته است. بیست و دو بیمار زن مبتلا به درد مزمن با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته به زبان انگلیسی مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: تم پشتیبانی ایده‌آل و پنج ساب‌تم شامل وابستگی عاطفی به خانواده، احساسی عاطفی نزدیک با دوستان، استقلال و خودکفایی، اولویت بودن در کنار خانواده و نیاز به حمایت استخراج گردید.
نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به درد مزمن گزارش نموده‌اند که در لحظات درد نیاز به نزدیکی با اعضای خانواده‌ی خود داشته و از این احساس نزدیکی به عنوان نوعی سبک سازگاری در جهت تسکین درد از طریق افزایش احساس صمیمیت بهره می‌گیرند. تداوم طول دوره‌ی درد بیماران را وادار به تغییر در فعالیت‌های روزمره‌ی زندگی کرده و می‌تواند احساس نیاز به روابط نزدیک را افزایش دهد.  

کلیدواژه‌ها


1.Cardosa MS. Pain management: Trends and challenges. Med J Malaysia 2006; 61: 139-40.
2.Delilkan AE. Pain management and the role of pain clinics in Malaysia: Is there a place for alternative medicine in pain clinics? Med J Malaysia 1998; 53(3): 201-3.
3.Sessle BJ. Pain management challenges: Research, access, costs, education and public awareness. J Pain Manag 2011; 1(1): 25-9.
4.Catalano EM, Hardin KN, Allen RW. The chronic pain control workbook: a step by step guide for coping with and overcoming pain. Oakland, CA: New Harbinger; 1996: 141-58.
5.Erickson B. Depression, anxiety, and substance use disorder in chronic pain. Tech Reg Anesth Pain Manag 2005; 9: 200-3.

6.Hunfeld AM, Perquin CW, Duivenvoorden HJ, Hazebroek-Kampschreur AM, Passchier J, Suijlekom-Smit L, et al. Chronic pain and its impact on quality of life in adolescents and their families. J Pediatr Psychol 2001; 26(3): 145-53.

7.Ramage-Morin RL. Chronic pain in Canadian seniors. Health Rep 2008; 19: 37-52.
8.Gamsa A. The role of psychological factors in chronic pain. A critical appraisal. J Pain 1994; 57: 13-29.
9.Otis JD, Keane TM, Kerns RD. An examination of the relationship between chronic pain and post-traumatic stress disorder. J Rehabil Res Dev 2003; 40(5): 397-406.
10.Meredith P, Strong J, Feeney JA. Adult attachment, anxiety, pain self- efficacy as predictors of pain intensity and disability. J Pain 2006; 123: 146-54.
11.Mikail SF, Henderson PR, Tasca GA. An interpersonal based model of chronic pain: An application of attachment theory. Clin Psychol Rev 1994; 14(1): l-16.
12.CiechanowskiP, Sullivan M, Jensen M, Romano J, Summers H. The relationship of attachment style to depression, catastrophizing and health care utilization in patients with chronic pain. Pain 2003; 104(3): 627-37. 
13.Bowlby J. A secure base: Clinical application of attachment theory New York: Routledge; 1988: 29-138
14.Meredith P, Strong, Feeney JA. Adult attachment variables predict depression before and after treatment for chronic pain. Eur J Pain 2007; 11: 164-70.
15.Meredith P, Ownsworth T, Strong J. A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clin Psychol Rev 2008; 28: 407-29.
16.Vasudevan S. Guidelines for the assessment and management of chronic pain. Wis Med J 2010; 103(3):15.
17.Merskey H, Bogduk N. Classification of chronic pain: Description of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Seattle: IASP; 1994: 209-14.
18.Ng KF, Tsui SL, Chan WS. Prevalence of chronic pain in Hong Kong adults. Hong Kong Med J 2007; 13(2): 28-9.
19.Ryan CG, Gray HG, Newton M, Granat MH. The relationship between psychological distress and free-living physical activity in individuals with chronic low back pain. Man Ther2010; 15: 185-9.
20.Smith A. Intimacy and family relationships of women with chronic pain. Pain Manag Nurs 2003; 4(3): 134-42.
21.Davies  KA, McFarlane GJ, McBeth J,Morriss R, Dickens C. Insecure attachment style is associated with chronic widespread pain.Pain 2009; 143(3): 200-5.
22.McDonald G, Kingsbury R. Does physical pain augment anxious attachment? J Soc Pers Relat 2006; 23: 291.
23.Mikulincer M, Shaver PR. The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics and interpersonal processes. Adv Exp Soc Psychol 2003; 35: 53-152. 
24.Sperling MB, Berman WH. Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives. New York: Guilford; 1994: 129.
25.Hazan C, Shaver P. Romantic love conceptualized as an attachment process. J Pers Soc Psychol 1987; 52: 511-24.
26.Bowlby J. Separation: Anxiety and anger, attachment and loss.  New York: Hogarth; 1973.
27.Bartholomew K, Horowitz LM. Attachment styles among young adults: A test of four-category model. J Pers Soc Psychol1991; 61(2): 226-44.
28.Mikulincer M, ShaverPR.Attachment in adulthood: Structure, dynamic and change. New York: Guilford;2007: 13-377.
29.Carter S, Handerson L. Approaches to qualitative data collection in social science. In: Bowling A, Ebrahim S. (editors). Handbook of health research methodology. Berkshire: Open University; 2005: 226-7.
30.Mason M. Sample size and saturation in PhD using qualitative interviews. Forum Qual Soc Res 2010; 11(3): Art. 8. Available from: URL; http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1428/3027
31.Smith JA, Jarman M, Osborn M. Doing interpretative phenomenological analysis. In: Murray M, Chamberlain K. (editors). Qualitative health psychology: Theories and method. London: Sage; 1999: 218-40.
32.Smith JA, Osborn M. The fearfulness of chronic pain and the centrality of the therapeutic relationship in containing it: An interpretative phenomenological analysis. Qual Res Psychol 2008; 5(4): 276-88.
33.Chapman A, Smith J. Interpretative phenomenological analysis and the new genetics. J Health Psychol 2002; 7(2): 125-30.
34.Mikulincer M, Shaver PR. Attachment theory and emotions in close relationships: Exploring the attachment-related dynamics of emotional reactions to relational events. Pers Relat 2005; 12; 149-68.
35.Altin M, Terzi S. How does attachment styles relate to intimate relationship to aggravate the depressive symptoms. Procedia Soc Behav Sci 2010; 2: 1008-15.
36.Armsden, G, Greenberg M J. The inventory of parent and peer attachment: Relationship to well-being in adolescence. J Youth Adolesc 1987; 16(5): 427-57.
37.Simpson HB, Neria Y, Lewis-Fernez R, Schneier F. Anxiety disorders: Theory, research and clinical perspectives. United Kingdom: Cambridge; 2010: 234.
38.Meredith P, Strong J, Feeney JA. Adult attachment, anxiety, pain self-efficacy as predictors of pain intensity and disability. J Pain 2006; 123: 146-54.
39.Kerns R. Otis JD. Family therapy for persons experiencing pain: Evidence for its effectiveness. Seminars in pain medicine 2003; 1(2): 79-89.
Hildebrandt J. Prediction of psychosocial factors by pain drawing in patients with chronic back pain. Pain Med 2014; 15: 1067-9.