کدام متغیر قدرت پیش بینی بیشتر رویاهای ترسناک را دارد؟ نشخوار فکری، خلق و خو، سبکهای دلبستگی، و یا روابط خانوادگی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش پیش­بینی علائم رویاهای ترسناک براساس نشخوار فکری، خلق و خو،  سبک‌های دلبستگی و روابط خانوادگی در بین دانشجویان بود.
روش کار: روش پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی بود. جامعه‌ آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بودند.180 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه نشخوار فکری (یوسفی، 1386)، مقیاسعاطفهمثبتومنفی (واتسون و کلارک، 1988)، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی (آرمسدن و گیرنبرگ، 1987)، پرسشنامه روابط خانوادگی (السون بارنز، 2004)، پرسشنامه علائم رویاهای ترسناک (فرهمند و یوسفی، 1395) بودند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه 21، تحلیل شدند.
 یافته ها: نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد نشخوار فکری، عاطفه منفی و سبک دلبستگی ناایمن با پدر  با رویاهای ترسناک رابطه مثبت و معناداری داشتند و روابط خانوادگی با رویاهای ترسناک رابطه منفی و معناداری داشت (P<0.05). همچنین نشخوار فکری  و سبک دلبستگی ناایمن با پدر  قدرت پیش‌بینی رویاهای ترسناک را داشتند(P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به این یافته­ها می­توان گفت که تغییرات نشخوار فکری، عاطفه منفی و سبک دلبستگی ناایمن با پدر با تغییرات در رویاهای ترسناک همراه است. همچنین نشخوار فکری و داشتن رابطه نامطلوب با پدر می­تواند احتمال وقوع رویاهای ترسناک را  پیش­بینی نماید.

کلیدواژه‌ها