مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال وسواس-اجباری (OCD) و اختلال افسردگی اساسی (MDD) از جمله اختلالات بسیار ناتوان کننده هستند که معمولاً به درمان مادام العمر نیاز دارند. مطالعات، انعطاف ناپذیری شناختی را به عنوان یک عامل خطر مشترک برای هر دو اختلال معرفی کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه مشخصات انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران مبتلا به OCD و MDD انجام شد.
روش شناسی: این یک مطالعه علی-مقایسه ای توصیفی است که شرکت کنندگان از بین افراد مراجعه کننده در سال 2019 به کلینیک بزرگمهر تبریز بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-5 برای OCD و MDD با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در مجموع 45 نفر به عنوان شرکت کننده انتخاب و به سه گروه 15 نفره تقسیم شدند. سپس آنها از آزمون تعویض وظیفه ای مبتنی بر رایانه ، تست حافظه فعال و تست رنگ و کلمه Stroop (SCWT) ، که مربوط به انعطاف ناپذیری شناختی است ، استفاده کردند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) در SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیماران MDD و OCD نسبت به افراد عادی خطای بیشتری در آزمون تغییر وظیفه داشتند (043 /0 = p). علاوه بر این ، زمان پاسخ در آزمون تغییر کار در بیماران MDD و OCD نسبت به گروه کنترل بیشتر بود (007/0 p =). گروه کنترل در تست حافظه فعال از بیماران OCD و MDD بهتر عمل کرد. نتایج همچنین نشان داد که بیماران MDD و OCD خطاهای بیشتری داشتند و در زمان پاسخ در SCWT نمرات بالاتری نسبت به گروه کنترل کسب کردند (003 /0 = P).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بیماران مبتلا به MDD و OCD مشابه یکدیگر بودند اما از نظر مشخصات انعطاف ناپذیری شناختی با گروه کنترل تفاوت معناداری داشتند.

کلیدواژه‌ها