بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران

2 استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 روان پزشک، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران

5 استادیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش شیوع نارضایتی جنسیتی در دهه گذشته و مطالعات اندک در این زمینه در ایران، این مطالعه با هدف ارزیابی ویژگی های اپیدمیولوژیک افراد تراجنسی در شمال شرق ایران انجام شد.
 
روش کار: دراین مطالعه توصیفی مقطعی در سال 2018-2019 در سازمان پزشکی قانونی خراسان رضوی، کلیه افرادی که به دلیل نارضایتی جنسیتی و درخواست تغییر جنسیت در طول سالهای 2013-2017 به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند، در مطالعه شرکت کردند. برای تکمیل اطلاعات، محققان با افراد واجد اطلاعات شخصی در پرونده، تماس گرفتند. صد و دو مورد بین سالهای 2013 تا 2017 در کمیسیون روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفتند.
 
یافته ها: فراوانی بیماران مبتلا به نارضایتی جنسیتی از سال 2013 (24.8 درصد) تا 2015 (9.9 درصد) کاهش یافته و از 2017 (29.7 درصد) افزایش یافته است. اکثر افراد تراجنسی 22 ساله بودند. نرخ بیکاری قبل از عمل 17.5 درصد و پس از جراحی 23.2 درصد بود. از نظر سابقه بیماری سایکوتیک، 20.6 درصد از تمام افراد تراجنسی دارای سابقه اقدام به خودکشی، 15.7 درصد خودزنی، 3.9 درصد خالکوبی و 8.8 درصد سوء مصرف مواد بودند. اکثر شرکت کنندگان دارای مدرک دیپلم و کاردانی (43 درصد) و در درجه بعدی مدرک کارشناسی و بالاتر (37 درصد) بودند.
 
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که در دوره پنج ساله مطالعه، بیشترین آمار تغییر جنسیت مربوط به سال 2016 بوده که ممکن است به دلیل افزایش آگاهی و کاهش انگ نارضایتی جنسیتی در سال های اخیر باشد.

کلیدواژه‌ها