اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان و ضرورت مداخله روانشناختی مناسب در این بیماران ، این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس درک شده ، سرمایه روانشناختی و پردازش احساسی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
مواد و روش ها: جامعه این کارآزمایی بالینی کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه در تهران در سال 2018 به مراکز درمانی این بیماران مراجعه کردند. حجم نمونه 30 زن مبتلا به سرطان پستان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 نفر). برنامه درمانی شناختی ذهن آگاهی بر روی گروه آزمایش در 8 جلسه هفتگی نود دقیقه ای انجام شد. آنها مقیاس استرس ادراک (کوهن و همکاران) ، پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران) و پرسشنامه پردازش اطلاعات احساسی (بارکر و همکاران) را در پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تجزیه واریانس مکرر از طریق نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: مقایسه نمرات در دو گروه نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده (11 /22 = F ، 0001 /0 = P) ، سرمایه روانشناختی (54 /165 = F ، 0001 /0 = P) و پردازش احساسی (7 /18 = F) م wasثر است. ، P = 0.0001). مرحله پیگیری همچنین نشان داد که اثربخشی مداخله پایدار است.
نتیجه گیری: به طور کلی ، نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ، آگاهی از استرس درک شده و پردازش احساسی زنان مبتلا به سرطان پستان را کاهش داده و سرمایه های روانی آنها را افزایش می دهد. بنابراین ، پیشنهاد می شود از این رویکرد درمانی در کلینیک ها و بیمارستان ها برای کاهش استرس درک شده و بهبود سرمایه های روانشناختی و پردازش احساسی در زنان مبتلا به سرطان پستان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها