مقایسه هوش معنوی،خودکنترلی ومکانیسم های دفاعی در دختران و پسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: هوش یکی از مهم ترین تفاوت‌های فردی در بین افراد جامعه است. هوش معنوی، عملکرد همراه با بصیرت، ملایمت و مهربانی با حفظ آرامش درونی و بیرونی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش معنوی، خودکنترلی و مکانیسم­های دفاعی در دختران و پسران صورت گرفت.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش مقایسه­ای-علی شامل دانش­آموزان مقطع  دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-1394 بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای 360 نفر (180 نفر پسر و 180 نفر دختر) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­های هوش معنوی، خودکنترلی و مکانیسم­های دفاعی استفاده شد. تحلیل داده­ها با نرم­افزار آماری SPSS و آنووا صورت گرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد که هوش معنوی بین دو گروه دختر و پسر در مولفه زندگی معنوی تفاوت معناداری دارد. هم­چنین تفاوت خودکنترلی بین دو گروه به لحاظ خودکنترلی منع­کننده و طبقه­بندی­کننده معنادار است. مکانیسم دفاعی بین دو گروه به لحاظ واپس­رانی، همانندسازی، دلیل­تراشی و جابه­جایی تفاوت معناداری دارد.
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد که بین دانش­آموزان دختر و پسر از نظر خودکنترلی، هوش معنوی و مکانیسم­های دفاعی تفاوت­های معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Heien S. Short definition of emotion intelligence. New York: Emotion intelligence; 2007: 115-32.
 2. Zohar D, Marshall I. SQ, connecting with our spiritual intelligence. New York: Bloomsbury; 2000: 215-28.
 3. Zohar D, Marshall, I. SQ: Spiritual intelligence, the ultimate intelligence. London: Bloomsbury: 2000; 144-7.
 4. Goleman D. Defining emotional intelligence in music education. Art Educ Pol Rev 2002; 103(5): 9-15.
 5. Cherian P. Now it is SQ. [cited 2004]. Available from: www.life and work meaning and purpose.
 6. Mohammad H, Bahrainis AM, Mortazavi MA, Mousavi Seyed MR, Ashraf Zh. [Spiritual intelligence training effect on the mental health of high school students]. Journal of religion and health 2014; 1(1): 28-39. (Persian)
 7. Nasel DD. Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional Christianity and new age/individualistic spirituality. Dissertation. Australia: The University of South Australia, 2004: 87-96.
 8. Bayrami M. [The role of spiritual intelligence in predicting perceived stress, anxiety and depression Lorestan University of Medical Sciences]. Journal of Medical Sciences 2012; 16(1): 11-22. (Persian)
 9. Kivetz R, Zheng Y. Determinants of justification and self-control. J Experim Psychol 2006; 135: 572-87.
 10. Besharat M. [Defense mechanisms mediating role in the relationship between insecure attachment styles and emotional interview]. Journal of applied psychology 2012; 21: 7-22. (Persian)
 11. Molavi Z. [Examine the relationship between intellectual intelligence and mental health]. Hamadan: Hamadan University of Avicenna; 2009. (Persian)
 12. Vaillant, GE. Natural history of male psychological health. The relation of choice of ego mechanisms of defense to adult adjustment. Arch Gen Psychiatry 1976; 33(5): 535-45.
 13. Abdollah Zadeh H, Hosseini Z. [Defense mechanism questionnaire]. YPPI Testing Company; 2007. (Persian)
 14. Tangney J, Baumeister RF, Boone AL. High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. J Pers 2003; 72: 271-324.
 15. Mousavi Moghaddam SR, Huri S, Omidi A, Zahirikhah N. [The relationship between spiritual intelligence with self-control and defense mechanisms in third-year-old High school students]. Journal of Medical Sciences, Islamic Azad University 2014; 25(1): 64-59. (Persian)
 16. Eliasi H, Krauss SE, Aishah S. A review study on spiritual intelligence, adolescence and spiritual intelligence, factors that may contribute to individual differences in spiritual intelligence, and the related theories. International journal of psychological studies 2010; 2: 179-88.
 17. Abdullah Zadeh H, Bagherpour M, Bvzhmhrany S, Lutfi M. [Spiritual intelligence (concepts, measure and its applications]. 1st ed. Tehran: Psychometric; 2009: 153-67. (Persian)
 18. Gobarybanab B, Salimi M, Slyany L, Sana N. Spiritual intelligence. Journal of religious 2007: 432-44. (Persian)
 19. Vaughan F. What is spiritual intelligence? J Hum Psychol 2002; 16: 33-42.
 20. Andrews G, Singh M, Bond M. The defense style questionnaire. J Nerv Ment Dis 1923; 181(4): 246-56.
 21. Saheb Kh, Kakabarai K. [Comparison of spiritual intelligence and self-control in females and males]. Proceeding of the 3rd International Conference on Recent Innovations in Psychology, Counseling and Behavioral Sciences; 2015. (Persian)