مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:تکانشگری خصوصاً در دانشجویان سیگاری، یکی از مولفه های روانشناختی برای برای رقتارهای پرخطر در آینده است.        پژوهش حاضر با هدف مقایسه تکانشگری و ویژگی های شخصیتی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری انجام شد.
روش کار: این پژوهش، توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مرد ساکن در خوابگاه های دانشگاه رازی مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی1395-1394 بود. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری در دسترس استفاده شد و نمونه ای به حجم 600 نفر انتخاب گردید (400 نفر از دانشجویان به عنوان افراد سیگاری و 200 نفر غیر سیگاری در نظر گرفته شدند).رضایت آگاهانه برای انجام پژوهش از  شرکت کنندگان اخذ شد.پیشنهاده و پایان نامه جهت انجام در گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه تایید شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شخصیتی کلونینجر (پرسشنامه سرشت و منش TCI)، مقیاس تکانشگری بارات  (BIS-11)، پرسشنامه تحمل تعدیل شده فاگرسترام (mFTQ) و آزمون خطرپذیری بادکنکی (لجویز  و همکاران، 2003) استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آزمون‌ تحلیل ممیز و نیز با کمک نرم افزار22  SPSS- انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که افراد سیگاری با وابستگی بالا و پایین و افـراد غیرسـیگاری در مولفه های تکانشگری حرکتی و وابستگی به پاداش و همچنین در بی تصمیمی و نوجویی به طور معنی داری در سطح 05/0>P با یکدیگر متفاوتند.
نتیجه گیری: بنابراین میتوان از طریق مولفه هایی چون تکانشگری حرکتی، وابستگی به پاداش، بی تصمیمی و نوجویی بین افراد سیگاری با وابستگی کم و زیاد و افراد غیرسیگاری تمایز قائل شد.

کلیدواژه‌ها


 1. Fagerstrom KO. The epidemiology of smoking: Health consequences and benefits of smoking. Drugs 2002; 62: 1-9.
 2. Grise VN. The changing Tobacco user’s dollar, Tobacco situation, and outlook report. Washington. DC: US Department of Agriculture; 1992.
 3. Harmsen H, Bischof G, Brooks A, Hohagen F, Rumpf J. The relationship between impaired decision-making, sensation seeking and readiness to change in cigarette smokers. Addict Behav 2006; 31: 581-92.
 4. Sampoon Personality traits of methamphetamine abuser.  Dissertation. Thailand: Mahidol University, 2008.
 5. Amini H, Pakdaman R. [Personality disorders]. In: Mohammadi MR, Ekhtiari H, Ghasemi M. (editors). Iranian textbook of psychiatry for a medical Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2009. (Persian)
 6. Ouraki M, Mokri A, Kiaei SM. The relationship between craving for methamphetamine and personality traits in patients treated with methadone. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2013; 19(3): 186-77.
 7. Ekhtiari H, Behzadi A, Janati A, Moghimi A. [Delay discounting procedure. Introducing different computerized assessment methods for Persian speaking]. Advances in cognitive sciences 2003; 5(2): 46-55. (Persian)
 8. Waxman SE. A systematic review of impulsivity in eating disorders. Eur Eat Disord Rev 2009; 17(6): 408-25.
 9. Stanford MS, Barratt ES. Impulsivity and the multi-impulsive personality disorder. Pers Individ Dif 1992; 13:
  831-4.
 10. Depue RA, Collins PF. Neurobiology of the structure of personality: Dopamine, facilitation of incentive motivation, and extraversion. Behav Brain Sci 1999; 22: 491-517.
 11. Evenden JL. Varieties of impulsivity. Psychopharmacology 1999; 146: 348-61.
 12. Whiteside SP, Lynam DR. The five-factor model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Psychiatr Psychol 2001; 30: 669-89.
 13. Zuckerman M. P-impulsive sensation seeking and it’s behavioral, psychophysiological and biochemical Neuropsychology 1993; 28: 30-36.
 14. Moeller G, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz JM, Swann AC. Psychiatric aspects impulsivity. Am J Psychiatry 2001; 11: 1783-93.
 15. Fossati A, Barratt ES, Borroni S, Villa D, Grazioli F, Maffei C. Impulsivity, aggressiveness, and DSM-IV personality disorders. Psychiatr Res 2007; 15(1-3): 157-67.
 16. Raynold CS, Chen SH, Lin WH, Yang YY. Attentional blink in adolescents with varying levels of impulsivity. J Psychiatr Res 2009; 39(2): 197-205.
 17. World Health Organization. WHO framework on tobacco control; why is it important?. [cited 2007]. Available from: URL; http://www.who.int/feauters/qa/34 /en/index.htm
 18. Kaviani H, Poornaseh M. [Validation and normalization of Cloninger Temperament and Character Inventory (TCI) in Iranian population]. Medical journal of Tehran University of Medical Sciences 2005; 63: 89-98. (Persian)
 19. Ekhtiari H, Rezvanfard M, Mokri A. [Impulsivity and its different assessment tools: A review of opinions and studies]. Journal of psychiatry and clinical psychology 2008; 14(3): 247-57. (Persian)
 20. Prokhorov AV, Koehly LM, Pallonen UE, Hudmon KS. Adolescent nicotine dependence measured by the modified Fagerström Tolerance Questionnaire at two-time J Child Adolesc Subst Abuse 1998; 7: 35-47.
 21. Mitchell SH. Measurement of impulsivity in cigarette smokers and non-smokers. Psychopharmacology 1999; 146: 455-64.
 22. Rezvanfard M, Ekhtiari H, Mokri A, Kaviani H. [Personality and impulsivity traits in smokers with regard to degree of nicotine dependence]. Advances in cognitive science 2007, 9(4): 33-49. (Persian)
 23. Lejuez CW, Aklin WM, Jones HA, Richards JB, Strong DR, Kahler CW, et al. The Balloon Analogue Risk (BART) differentiates smokers and non-smokers. Experim Clin Psychopharmacol 2003; 11(1): 26-33.
 24. Dinn WM. Aycicegi A, Harris CL. Cigarette smoking in a student sample. Addict Behav 2004; 29(1): 107-26.
 25. Rotheran-Fuller E, Shoptaw S, Berman SM, London ED. Impaired performance in a test of decision-making by opiate-dependent tobacco smokers. Drug Alcohol Depend 2003; 43: 79-86.
 26. Beckham JC, Feldman ME, Vrana SR, Mozley SL, Erkanli A, Clancy CP. Immediate antecedents of cigarette smoking in smokers with and without posttraumatic stress disorder: a preliminary study. Exp Clin Psychopharmacol 2005; 13(3): 219-28.
 27. Shiffman S, Gwaltney CJ, Balabanis MH, Liu KS, Paty JA, Kassel JD. Immediate antecedents of cigarette smoking: An analysis from ecological momentary assessment. J Abnorm Psychol 2002; 111(4): 531-45.
 28. Bechara A, Dolan S, Denburg N, Hindes A, Anderson SW, Nathan PE. Decision-making deficits linked to a dysfunctional ventromedial prefrontal cortex revealed in alcohol and stimulant abusers. Neuropsychologia 2001; 39: 376-89.
 29. Grant S, Contereggi C, London ED. Drug abusers show impaired performance in a laboratory test of decision Neuropsychologia 2000; 38: 1180-7.
 30. Schilt T, Goudriaan AE, Koeter MW, Van den Brink W, Schmand Decision making as a predictor of first ecstasy use: a prospective study. Psychopharmacology 2009; 203: 519-29.
 31. Bolla KI, Eldreth DA, London ED, Kiehl KA, Mouratidis M, Contoreggi C, et al. Orbitofrontal cortex dysfunction in abstinent cocaine abusers performing a decision-making task. Neuroimage 2003; 19: 1085-94.