بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین و بروز اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: دلایل حقیقی اختلالات اوتیسم، ناشناخته است. امروزه عوامل رشدی عصبی را علت اصلی این اختلال می‌دانند. به احتمال زیاد، عوامل ژنتیکی به صورت بالقوه و تعامل آنها با عوامل محیطی، احتمال بروز اتیسم را افزایش می‌دهد. به تازگی علاقه به مطالعات در مورد تاثیر وضعیت اجتماعی-اقتصادی بر وضعیت سلامت، افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی- اقتصادی والدین و بروز اوتیسم می­باشد.
روش­کار: در این مطالعه مورد-شاهدی، جامعه مورد شامل تمام کودکانی است که در مراکز بهداشتی استان آذربایجان غربی، تشخیص اوتیسم دریافت کرده‌اند و در سال 1395 در حال دریافت آموزش بودند و گروه شاهد از افراد سالم تشکیل شد. برای تعیین وضعیت اقتصادی و اجتماعی از پرسش­نامه SES شامل چهار مولفه (میزان درآمد، طبقه اقتصادی، وضعیت مسکن و تحصیلات) استفاده شد.
یافته­ها: مطالعه حاضر، اختلاف معنی­داری در خصوص ترک مادر و وضعیت اقتصادی-اجتماعی در گروه‌های شاهد و مورد نشان نداد (05/0P>)  در حالی که تفاوت توزیع تغییر محل سکونت از نظر آماری معنی‌دار بود (020/0=P).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد که عوامل اقتصادی- اجتماعی والدین نمی‌تواند عامل بروز اوتیسم باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Herbert DM, Weintraub K. The autism revolution: Whole-body strategies for making life all it can be. Reprint edition. New York: Ballantine Books; 2013.
 2. Matson JL, Wilkins J. A critical review of assessment targets and methods for social skills excesses and deficits for children with autism spectrum disorders. Res Autism Spectr Disord 2007; 1(1): 28-37.
 3. Gardener H, Spiegelman D, Buka SL. Prenatal risk factors for autism: comprehensive meta-analysis. Br J Psychiatry J Ment Sci 2009; 195(1): 7–14.
 4. Bhasin TK, Schendel D. Sociodemographic risk factors for autism in a US metropolitan area. J Autism Dev Disord 2007; 37(4): 667-77.
 5. Bilder D, Pinborough-Zimmerman J, Miller J, McMahon W. Prenatal, perinatal, and neonatal factors associated with autism spectrum disorders. Pediatrics 2009; 123(5): 1293-300.
 6. Croen LA, Grether JK, Selvin S. Descriptive epidemiology of autism in a California population: who is at risk? J Autism Dev Disord 2002; 32(3): 217-24.
 7. Durkin MS, Maenner MJ, Meaney FJ, Levy SE, DiGuiseppi C, Nicholas JS, et al. Socioeconomic inequality in the prevalence of autism spectrum disorder: evidence from a U.S. cross-sectional study. PloS One 2010; 5(7): e11551.
 8. Leonard H, Glasson E, Nassar N, Whitehouse A, Bebbington A, Bourke J, et al. Autism and intellectual disability are differentially related to sociodemographic background at birth. PloS One 2011; 6(3): e17875.
 9. Maenner MJ, Arneson CL, Durkin MS. Socioeconomic disparity in the prevalence of autism spectrum disorder in Wisconsin. WMJ Off Publ State Med Soc Wis 2009; 108(5): 253-5.
 10. Thomas P, Zahorodny W, Peng B, Kim S, Jani N, Halperin W, et al. The association of autism diagnosis with socioeconomic status. Autism Int J Res Pract 2012; 16(2): 201-13.
 11. Windham GC, Anderson MC, Croen LA, Smith KS, Collins J, Grether JK. Birth prevalence of autism spectrum disorders in the San Francisco Bay area by demographic and ascertainment source characteristics. J Autism Dev Disord 2011; 41(10): 1362-72.
 12. Emerson E. Deprivation, ethnicity and the prevalence of intellectual and developmental disabilities. J Epidemiol Community Health 2012; 66(3): 218-24.
 13. Larsson HJ, Eaton WW, Madsen KM, Vestergaard M, Olesen AV, Agerbo E, et al. Risk factors for autism: perinatal factors, parental psychiatric history, and socioeconomic status. Am J Epidemiol 2005; 161(10): 916-25.
 14. Rai D, Lewis G, Lundberg M, Araya R, Svensson A, Dalman C, et al. Parental socioeconomic status and risk of offspring autism spectrum disorders in a Swedish population-based study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012; 51(5): 467-76.
 15. Burd L, Severud R, Kerbeshian J, Klug MG. Prenatal and perinatal risk factors for autism. J Perinat Med 1999; 27(6): 441-50.
 16. Dodds L, Fell DB, Shea S, Armson BA, Allen AC, Bryson S. The role of prenatal, obstetric and neonatal factors in the development of autism. J Autism Dev Disord 2011; 41(7): 891-902.
 17. Larsson HJ, Eaton WW, Madsen KM, Vestergaard M, Olesen AV, Agerbo E, et al. Risk factors for autism: perinatal factors, parental psychiatric history, and socioeconomic status. Am J Epidemiol 2005; 161(10): 916-25.
 18. Bhasin TK, Schendel D. Sociodemographic risk factors for autism in a US metropolitan area. J Autism Dev Disord 2007; 37(4): 667-77.
 19. Maenner MJ, Arneson CL, Durkin MS. Socioeconomic disparity in the prevalence of autism spectrum disorder in Wisconsin. WMJ Off Publ State Med Soc Wis 2009; 108(5): 253-5.
 20. Windham G, Fenster L. Environmental contaminants and pregnancy outcomes. Fertil Steril 2008; 89(2 Suppl): e111-116.
 21. Bollati V, Baccarelli A. Environmental epigenetics. Heredity 2010; 105(1): 105-12.