دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396 
مقایسه اختلالات روان‌شناختی معتادان تحت درمان انجمن NA و مراکز TC

صفحه 101-106

10.22038/jfmh.2018.10470

صفورا جمشیدی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ مریم‌السادات فخری