مقایسه اختلالات روان‌شناختی معتادان تحت درمان انجمن NA و مراکز TC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سوء مصرف مواد مسئله‌ای فراگیر در عصر حاضر است که با توجه به تنوع روزافزون آن، به یک معضل اجتماعی-بهداشتی تبدیل شده است و تلاش برای پیشگیری و حل این موضوع هم نیازمند یک توجه چند جانبه و شایسته این مسئله است. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال مقایسه وضعیت روان‌شناختی و اختلالات شخصیتی معتادان تحت درمان انجمن NA و مراکز TC بود.
روش­کار: روش پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای و نمونه مورد مطالعه شامل 213 نفر (107 نفر مدد جویان انجمن NA و106 نفر مددجویان مراکز TC) از معتادان شهر مشهد بود که در نیمه اول سال 1396 با استفاده از روش نمونه­گیری دردسترس، انتخاب شده و به دو پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی محقق ساخته و پرسش‌نامه چند محوری میلون پاسخ دادند.
یافته­ها: نتایج حاصل از تحلیل مقایسه دو گروه مستقل نشان داد که گروه NA به لحاظ مؤلفه‌های اختلالات شخصیتی و اختلالات بالینی نسبت به گروه مددجویان TC در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشته و از نظر آماری تفاوت معنی­داری با هم داشتند (۰۵/0>P).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد گروه‌های خودیاری و حمایتی انجمن NA در کاهش اختلالات روان‌شناختی کفایت بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها