پیش‌بینی میل به خیانت بر اساس حسادت عاشقانه و هیجان‌خواهی در زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: میل به خیانت به طیف وسیعی از رفتارهای خارج از رابطه اشاره دارد که منجر به نقض تعهد و اعتماد در روابط زناشویی می­گردد. هیجان­خواهی و حسادت عاشقانه در افراد می­تواند با رفتارهای غیر اخلاقی از جمله میل به خیانت همراه باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حسادت عاشقانه و هیجان­خواهی در پیش­بینی میل به خیانت در زنان متاهل  بود.
روش­کار: جامعه این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی شامل کلیه زنان متاهل شهر اصفهان در سال 1396- 1397 بودند.  تعداد 150 زن متاهل به شیوه در دسترس انتخاب و به پرسش­نامه­های میل به خیانت، حسادت چندگانه و هیجان­خواهی را پاسخ دادند. در تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندمتغیره (گام به گام) استفاده شد.
یافته­ها: از بین مولفه­های حسادت عاشقانه (حسادت شناختی، حسادت هیجانی و حسادت رفتاری) و هیجان­خواهی (شدت هیجان و میل به تنوع­طلبی)، مولفه حسادت عاشقانه کل، شدت هیجان و حسادت رفتاری بیشترین سهم را در پیش­بینی بعد مسائل جنسی عاطفی و خشم از میل به خیانت داشتند. هم­چنین متغیر حسادت شناختی بهترین پیش­بینی­کننده بعد نارضایتی از میل به خیانت بود. در خصوص میل به خیانت (کل) نیز حسادت عاشقانه (کل)، حسادت رفتاری و شدت هیجان به ترتیب بیشترین قدرت پیش­بینی را دارا بودند.
نتیجه­گیری: در مجموع مشخص شد که می­توان میل به خیانت در زنان متاهل را بر اساس حسادت عاشقانه و هیجان­خواهی در آن­ها تببین نمود.

کلیدواژه‌ها