رابطه اضطراب اجتماعی، ادراک تصویر بدنی و افسردگی با پراشتهایی روانی و کم‌اشتهایی روانی در جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران مربی گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات خوردن به عنوان یکی از بیماری­های شایع عصر حاضر که عامل بسیاری از آشفتگی ها در زمینه­های گوناگون زندگی جوانان شده است، در تحقیق حاضر در نظر گرفته شده تا رابطه بین اضطراب اجتماعی، ادراک تصویر بدنی و افسردگی با پراشتهایی روانی و کم­اشتهایی روانی در  جوانان را مورد پژوهش قرار دهد.
روش­کار: نمونه تحقیق شامل 200 نفر دانشجوی دختر و پسر جدید­الورود سال 1393-1392 دانشگاه  آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که به روش تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های اختلال خوردن کوکر و راجرز، اضطراب اجتماعی لبویتس، تصویر تن فیشر و افسردگی بک بود. طرح تحقیق همبستگی از نوع کانونی بود. برای تحلیل آماری از ضریب همبستگی کانونی استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که مجموعه اول متغیرها و مجموعه دوم متغیرها با یکدیگر رابطه معنی­دار داشتند و ضریب کانونی 6/0 بود که در سطح (0001/0P<) معنی­دار بود لذا اضطراب اجتماعی، ادراک تصویر بدنی و افسردگی پیش­بینی­کننده پراشتهایی روانی و کم­اشتهایی روانی بودند، هم­چنین بعد افسردگی از مجموعه­ی اول متغیرها بیشترین همبستگی را با بعد کم­اشتهایی روانی از مجموعه دوم متغیرها نشان داد.
نتیجه­گیری: متغیرهای اضطراب اجتماعی، ادراک تصویر بدن و افسردگی می­توانند به عنوان پیش­بینی­کننده ابتلای جوانان به پراشتهایی روانی و کم­اشتهایی روانی در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها