تحلیل مسیر متغیرهای بالینی و جمعیت‌شناختی در اختلال بدریختی بدن در یک نمونه دانشجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال بدریختی بدن یکی از اختلالات روان­شناختی شایع با علت­شناسی پیچیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مسیر متغیرهای بالینی و جمعیت­شناختی در اختلال بدریختی بدن و ارزیابی مدل پیشنهادی انجام شد.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش همبستگی شامل دانشجویان واجد تشخیص اختلال بدریختی بدن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد بودند. در مرحله اول نمونه­گیری 280 نفر از دانشجویان با نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسش­نامه اختلال بدریختی بدن یل–براون (1986) را تکمیل کردند.130 نفر با  نمره 20 یا بالاتر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم، پرسش­نامه­های اختلال بدشکلی بدن یل-براون (1986)، افکار فراشناختی ولز و متیوس (1994)، نگرش­های ناکارآمد وایزمن و بک (1978)، ﺗــﺮس از ارزﻳــﺎبی ﻣﻨﻔــی ﻟــﺮی (1983)، کمال­گرایی منفی و مثبت بشارت (1992)، نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون (2005)، عزت نفس کوپر-اسمیت (1967)، اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (1969)و ویژگی­های جمعیت­شناختی را در مدت یک هفته پاسخ دادند.داده­ها با نسخه 18 نرم­افزار لیزرل و روش آماری تحلیل مسیر مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته­ها: مدل پیشنهادی برازش نسبتا  خوبی دارد. ضریب رگرسیون کل مدل معنی­دار نبود. با این حال، هفت مسیر از مسیرهای مدل، معنی­دار به دست آمد (05/0P<) که به متغیرهای بالینی مربوط بود.
نتیجه­گیری: بین برخی از متغیرهای بالینی در بیماران واجد تشخیص اختلال بدریختی بدن، روابط معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها