بررسی رابطه شوخ‌طبعی با دشواری در تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس،‌ بوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس،‌ بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: شوخ‌طبعی، راهبردی مقابله­ای سازگارانه است که می­تواند به عنوان راهی برای کنار آمدن با استرس­های روزمره و برقراری ارتباط باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شوخ‌طبعی با دشواری در تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در دانشجویان است.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش همبستگی شامل دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر بودند که از میان آن‌ها  ۲۰۰ نفر به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و به مقیاس شوخ‌طبعی (فرم25 سئوالی)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (فرم 36 سئوالی) و مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (فرم 20 سئوالی) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده­ها از روش آماری رگرسیون چندمتغیره همزمان استفاده شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین شوخ‌طبعی با ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنی دار (۰۵/0=P ، 17/0- =r)  وجود دارد اما بین شوخ‌طبعی و دشواری در تنظیم هیجان رابطه وجود ندارد (۰۵/0=P ، 08/0- =r)   همچنین بین ناگویی هیجانی و دشواری در تنظیم هیجان نیز رابطه مثبت  و معنی دار (۰1/0=P ، 19/0- =r)  وجود دارد.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش می­توان بر اهمیت موثر شوخ طبعی در کاهش دشواری هیجانی و ناگویی هیجانی نتیجه­گیری کرد.

کلیدواژه‌ها