دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، آذر و دی 1396 

مقاله پژوهشی

1. خصوصیات روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی سبک‌های پاسخ‌دهی به غذا

صفحه 5-13

وحید نجاتی؛ فرشید علی پور؛ صابر سعیدپور؛ الهه بداقی


6. نقش رابطه والد-کودک، سبک‌های دلبستگی و عملکرد خانواده در شکل‌گیری نارضایتی جنسیتی

صفحه 63-74

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ مهرداد کلانتری؛ محمدرضا عابدی؛ سید مرتضی مدرس غروی