دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، آذر و دی 1396 

مقاله پژوهشی

خصوصیات روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی سبک‌های پاسخ‌دهی به غذا

صفحه 3-11

10.22038/jfmh.2017.10033

وحید نجاتی؛ فرشید علی پور؛ صابر سعیدپور؛ الهه بداقی


نقش رابطه والد-کودک، سبک‌های دلبستگی و عملکرد خانواده در شکل‌گیری نارضایتی جنسیتی

صفحه 49-57

10.22038/jfmh.2017.10058

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ مهرداد کلانتری؛ محمدرضا عابدی؛ سید مرتضی مدرس غروی