بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: محرومیت از خواب منجر به تغییرات خلقی شدید از جمله افسردگی و عملکرد ضعیف علمی می­شود. از آن جایی که سلامت دانشجویان تضمین­کننده سطح علمی و پیشرفت هر جامعه است، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.
روش­کار: مطالعه­­ی حاضر توصیفی-مقطعی است که بر روی 250 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394 با روش نمونه­گیری خوشه­ای انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش­نامه­های کیفیت خواب پیتزبورگ و افسردگی، اضطراب و استرس جمع­آوری شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه­ی 16 و آزمون­های توصیفی، ANOVA و آزمون تی انجام شد.
یافته­ها: میانگین نمره کیفیت خواب در دانشجویان 17/2±83/5 بود. بر اساس نتایج 2/61 درصد از دانشجویان کیفیت خواب نامطلوب داشتند. میانگین نمره افسردگی در دانشجویان 71/3±67/4، استرس 66/4±49/9 و اضطراب 69/3±23/4 بود. هم­چنین بین کیفیت خواب با شاخص­های سلامت روان (افسردگی، اضطراب و استرس) ارتباط آماری معنی­داری وجود داشت. بومی بودن (006/0=P)، فعالیت فیزیکی (002/0=P) و محل سکونت (001/0=P) با میانگین نمره­ی کیفیت خواب ارتباط معنی­دار داشت.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­ها، کیفیت خواب بیش از نیمی از دانشجویان وضعیت نامطلوبی دارد. هم­چنین کیفیت خواب نامطلوب و سلامت روان بر روی یکدیگر تاثیرگذار بودند، لذا انجام اقدامات مداخله­ای به منظور ارتقای کیفیت خواب دانشجویان به عنوان عامل مهم در سلامت روان دانشجویان توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها