دوره و شماره: دوره 20، شماره 6، مهر و آبان 1397 
2. ابعاد پریشانی مرگ: اضطراب مرگ، وسواس مرگ و افسردگی مرگ

صفحه 395-404

علی محمدزاده؛ احمد عاشوری؛ مجید واحدی؛ نگار اصغری‌پور