دوره و شماره: دوره 20، شماره 6، مهر و آبان 1397 
ابعاد پریشانی مرگ: اضطراب مرگ، وسواس مرگ و افسردگی مرگ

صفحه 341-348

10.22038/jfmh.2018.11754

علی محمدزاده؛ احمد عاشوری؛ مجید واحدی؛ نگار اصغری‌پور