رابطه‌ی خودپنداره، عزت نفس و کمال‌گرایی با شدت آکنه در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: آکنه یکی از شایع‌ترین بیماری­های پوستی است که حدود 85 درصد افراد جامعه را در دوره­هایی از زندگی درگیر نموده و می­تواند بر جنبه­های مختلف فردی و اجتماعی شخصیت  افراد تاثیر بگذاردکه از آن جمله می­توان به خودپنداره، عزت نفس و کمال­گرایی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی خودپنداره، عزت نفس و کمال­گرایی با شدت  آکنه در نوجوانان انجام شد.
روش­کار: این مطالعه­ی مقطعی-توصیفی در سال 1392 بر روی دانش­آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان جلفا بر روی 200 نوجوان مبتلا به آکنه با نمونه­گیری هدفمند انجام شده است. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های خودپنداره ساراسوت (1984)، عزت نفس روزنبرگ (1965) و چندبعدی کمال­گرایی هویت و فلت (1991) بود. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی، روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش همزمان تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که خودپنداره (36/0- =r و 01/0P) و عزت نفس (83/0- =r و 01/0P) رابطه­ی منفی معنی­داری با شدت آکنه دارند. در حالی که کمال­گرایی رابطه­ی مثبت معنی­داری با شدت آکنه دارد (58/0=r و 01/0P).   هم­چنین در پیش­بینی شدت آکنه، عزت نفس دارای بیشترین میزان تعیین­کنندگی می­باشد (75/0- =β و 01/0P).  
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های این پژوهش، نوجوانان در برابر اثرات روانی- اجتماعی ناشی از آکنه بسیار آسیب­پذیر هستند.  بر این اساس به نظر می رسد توجه به مراقبت­های روانی در کنار درمان پزشکی آکنه، ضروری است.

کلیدواژه‌ها