بررسی تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس با رویکرد راه حل-محور بر استرس‌ زنان باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامائی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

4 عضو هیات علمی، گروه مامائی، دانشکده‌ی پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: بارداری تجربه‌ای پراسترس تلقی می‌شود. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺕ ﺯﻥ باردار در ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ نتایج بارداری ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس با رویکرد راه حل-محور بر استرس دوران بارداری می­باشد.
روش­کار: این کارآزمایی بالینی بر روی 60 مادر باردار 17-20 هفته با سطح استرس بالا و مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بجنورد در سال 1394 انجام شد. غربالگری استرس با پرسش­نامه­ی استاندارد استرس ادراک شده کوهن (PSS-14) انجام گرفت و مادرانی که نمره بالاتر از8/21 کسب کردند وارد مطالعه شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. آموزش گروهی مدیریت استرس طی 4 جلسه­ی 90 دقیقه­ای هفتگی برای گروه آزمون اجرا شد. گروه شاهد مراقبت­های معمول سیستم بهداشتی درمانی را دریافت کردند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و روش­های آماری تی تست و تی زوجی و آزمون مجذور خی تحلیل شدند.
یافته­ها: میانگین نمره­ی استرس ادراک شده در گروه آزمون به صورت معنی­داری در پس­آزمون کاهش  پیدا کرد (002/0P<). مقایسه­ی میانگین اختلاف نمره­ی استرس قبل و بعد از مداخله در دو گروه نشان می­دهد که میانگین تغییرات نمره در گروه آزمون به طور معنی­داری بیشتر از گروه شاهد می­باشد.
نتیجه­گیری: با توجه به اثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکرد راه حل-محور در کاهش استرس زنان باردار، ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دوران بارداری، با هدف توانمند کردن مادران در مدیریت  استرس در  دوران بارداری و ارتقای بهداشت روان در بارداری پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها